Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ระเบียบและขั้นตอนต่างๆของภาครัฐ

-- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-- คู่มือและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

-- ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.

-- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

-- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549

-- พระราชกฤษฏีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

-- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

-- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พศ. 2558

-- ระเบีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

infologo5

footer3