Get Adobe Flash player

LPA Recovered

Display # 
Title Published Date Hits
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 20 March 2023 5
การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 01 February 2023 29
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 26 January 2023 7
No Gift Policy งดรับ งดให้ ประจำปีงบประมาณ 2566 25 January 2023 3
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 24 January 2023 42
ประกาศ (ร่าง)การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 4,000 ลิตร 13 January 2023 93
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 21 December 2022 69
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 21 December 2022 72
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 21 December 2022 68
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 21 December 2022 77
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 17 November 2022 90
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 31 October 2022 111
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 14 October 2022 114
รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 14 October 2022 128
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 12 September 2022 177
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2565 23 August 2022 191
ประกาศ การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 14 July 2022 211
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 14 July 2022 193
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 04 May 2022 243
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 25 April 2022 349
ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 25 April 2022 247
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 21 April 2022 417
บัญชีสรุปการร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2565 20 April 2022 255
สถิติการให้บริการของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 20 April 2022 294
รายงานการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2564 (ฉบับที่ สตง.รับรอง) 20 April 2022 247

footer3