Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศ การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 14 July 2022 50
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 14 July 2022 34
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 04 May 2022 77
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 25 April 2022 193
ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 25 April 2022 94
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 21 April 2022 227
บัญชีสรุปการร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2565 20 April 2022 98
สถิติการให้บริการของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 20 April 2022 103
รายงานการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2564 (ฉบับที่ สตง.รับรอง) 20 April 2022 95
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 22 March 2022 113
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภา ประจำปีงบประมาณ 2565 15 March 2022 124
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 08 March 2022 164
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2565 01 February 2022 157
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 03 November 2021 304
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 08 October 2021 244
กิจกรรมการรณรงค์ควบคุมยาสูบ(บุหรี่)และสารเสพติดทุกชนิดในสถานที่ราชการ 2564 08 October 2021 82
ประกาศรายงานผลการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564 06 October 2021 76
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 05 October 2021 80
สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 05 October 2021 63
ขอเชิญยื่นเสนอราคา 20 September 2021 189
ขอเชิญยื่นเสนอราคา 17 September 2021 218
โครงการยกย่องคนดี 30 August 2021 246
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 29 July 2021 273
วันท้องถิ่นไทย 01 July 2021 461
ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า 01 June 2021 488

infologo5

footer3