Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 23 มกราคม 2562 99
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561 27 พฤศจิกายน 2561 276
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 15 พฤศจิกายน 2561 245
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ 06 พฤศจิกายน 2561 231
รายงานผลการดำเนินงาน2561 06 พฤศจิกายน 2561 438
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร 06 พฤศจิกายน 2561 252
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรเชิญชวนมาคัดแยกขยะกันเถอะ 21 สิงหาคม 2561 288
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 18 มิถุนายน 2561 322
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2561 18 มิถุนายน 2561 262
ประกาศอัตรากำลัง 2559 14 มิถุนายน 2561 417
แบบแสดงผลการดำเนินงาน 1/2561 30 มกราคม 2561 503
งบแสดงสถานะทางการเงิน2560 22 พฤศจิกายน 2560 732
ประกาศรับสมัครงาน!!! 16 มกราคม 2560 802
งบแสดงฐานะทางการเงิน 11 พฤศจิกายน 2559 832
งบทดลอง ปี 2559 11 พฤศจิกายน 2559 981
แบบประเมินของผู้บริหารและอำนวยการ 31 สิงหาคม 2559 1219
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 31 สิงหาคม 2559 15956
แบบประเมินระบบแท่งครู 31 สิงหาคม 2559 1728
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ 31 สิงหาคม 2559 2133
บัญชีจัดตำแหน่ง อบต.ขุนควร 31 สิงหาคม 2559 1143
ประกาศ การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยความพิการ 02 กุมภาพันธ์ 2559 2148
แผนอัตรากาลัง 3 ปี 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 06 มกราคม 2559 717
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ 06 พฤศจิกายน 2558 42275
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 58 02 พฤศจิกายน 2558 1198
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 กรกฎาคม 2558 43499

footer3