Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 23 มกราคม 2562 55
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561 27 พฤศจิกายน 2561 230
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 15 พฤศจิกายน 2561 189
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ 06 พฤศจิกายน 2561 186
รายงานผลการดำเนินงาน2561 06 พฤศจิกายน 2561 393
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร 06 พฤศจิกายน 2561 203
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรเชิญชวนมาคัดแยกขยะกันเถอะ 21 สิงหาคม 2561 247
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 18 มิถุนายน 2561 275
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2561 18 มิถุนายน 2561 218
ประกาศอัตรากำลัง 2559 14 มิถุนายน 2561 365
แบบแสดงผลการดำเนินงาน 1/2561 30 มกราคม 2561 438
งบแสดงสถานะทางการเงิน2560 22 พฤศจิกายน 2560 681
ประกาศรับสมัครงาน!!! 16 มกราคม 2560 742
งบแสดงฐานะทางการเงิน 11 พฤศจิกายน 2559 780
งบทดลอง ปี 2559 11 พฤศจิกายน 2559 924
แบบประเมินของผู้บริหารและอำนวยการ 31 สิงหาคม 2559 1158
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 31 สิงหาคม 2559 15596
แบบประเมินระบบแท่งครู 31 สิงหาคม 2559 1648
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ 31 สิงหาคม 2559 2052
บัญชีจัดตำแหน่ง อบต.ขุนควร 31 สิงหาคม 2559 1083
ประกาศ การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยความพิการ 02 กุมภาพันธ์ 2559 2094
แผนอัตรากาลัง 3 ปี 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 06 มกราคม 2559 672
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ 06 พฤศจิกายน 2558 42235
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 58 02 พฤศจิกายน 2558 1146
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 กรกฎาคม 2558 43448

footer3