Get Adobe Flash player

LPA Recovered

ITA

Display # 
Title Published Date Hits
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 04 September 2023 45
ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 05 July 2023 183
โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายสันโน บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 22 June 2023 334
โครงการประชุมประชาคมแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22 May 2023 366
ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ 28 April 2023 299
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 20 March 2023 306
การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 01 February 2023 335
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 26 January 2023 308
No Gift Policy งดรับ งดให้ ประจำปีงบประมาณ 2566 25 January 2023 308
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 24 January 2023 374
ประกาศ (ร่าง)การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 4,000 ลิตร และขอบเขตงาน (TOR) 13 January 2023 397
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 21 December 2022 348
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 21 December 2022 338
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 21 December 2022 373
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 31 October 2022 407
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 14 October 2022 462
รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 14 October 2022 395
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 10 October 2022 239
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2566 03 October 2022 163
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 12 September 2022 499
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2565 23 August 2022 467
ประกาศ การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 14 July 2022 502
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 14 July 2022 447
โครงการประชุมประชาคมแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 June 2022 342
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 04 May 2022 559

footer3