Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 22 ธันวาคม 2564 16
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 08 ธันวาคม 2564 20
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 04 พฤศจิกายน 2564 70
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 03 พฤศจิกายน 2564 77
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 08 ตุลาคม 2564 89
ขอเชิญยื่นเสนอราคา 20 กันยายน 2564 56
ขอเชิญยื่นเสนอราคา 17 กันยายน 2564 58
โครงการยกย่องคนดี 30 สิงหาคม 2564 90
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 29 กรกฎาคม 2564 117
วันท้องถิ่นไทย 01 กรกฎาคม 2564 308
ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า 01 มิถุนายน 2564 306
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2563 28 เมษายน 2564 292
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ พ.ศ.2564 27 เมษายน 2564 261
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2563 27 เมษายน 2564 274
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 26 เมษายน 2564 194
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 23 เมษายน 2564 285
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2564 23 เมษายน 2564 236
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 23 เมษายน 2564 242
สถิติการให้บริการของผู้มารับบริการ พ.ศ. 2564 22 เมษายน 2564 322
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 22 เมษายน 2564 294
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 22 เมษายน 2564 270
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2564 21 เมษายน 2564 312
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 16 เมษายน 2564 380
บัญชีสรุปการร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2564 16 เมษายน 2564 293
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 20 มีนาคม 2564 285

infologo5

footer3