Get Adobe Flash player
Display # 
Title Published Date Hits
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 17 November 2022 19
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 31 October 2022 43
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 14 October 2022 46
รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 14 October 2022 55
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 12 September 2022 88
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2565 23 August 2022 122
ประกาศ การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 14 July 2022 127
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 14 July 2022 122
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 04 May 2022 157
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 25 April 2022 273
ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 25 April 2022 171
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 21 April 2022 317
บัญชีสรุปการร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2565 20 April 2022 176
สถิติการให้บริการของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 20 April 2022 203
รายงานการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2564 (ฉบับที่ สตง.รับรอง) 20 April 2022 168
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 22 March 2022 176
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภา ประจำปีงบประมาณ 2565 15 March 2022 204
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 08 March 2022 261
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2565 01 February 2022 250
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 03 November 2021 406
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 08 October 2021 342
กิจกรรมการรณรงค์ควบคุมยาสูบ(บุหรี่)และสารเสพติดทุกชนิดในสถานที่ราชการ 2564 08 October 2021 157
ประกาศรายงานผลการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564 06 October 2021 147
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 05 October 2021 158
สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 05 October 2021 152

infologo5

กองช่าง

 «แจ้งซ่อมไฟฟ้าออนไลน์»dc05db6d2f889df4b7d7a1a6d21e9ca5

«คำร้องขอใช้รถกระเช้าไฟฟ้า»

qrcode 35562036  1

footer3