Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 29 กรกฎาคม 2564 3
วันท้องถิ่นไทย 01 กรกฎาคม 2564 25
ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า 01 มิถุนายน 2564 71
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2563 28 เมษายน 2564 81
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ พ.ศ.2564 27 เมษายน 2564 85
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2563 27 เมษายน 2564 79
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 26 เมษายน 2564 81
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 23 เมษายน 2564 93
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2564 23 เมษายน 2564 90
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 23 เมษายน 2564 106
สถิติการให้บริการของผู้มารับบริการ พ.ศ. 2564 22 เมษายน 2564 101
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 22 เมษายน 2564 90
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 22 เมษายน 2564 95
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2564 21 เมษายน 2564 129
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 16 เมษายน 2564 98
บัญชีสรุปการร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2564 16 เมษายน 2564 100
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 20 มีนาคม 2564 106
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 23 กุมภาพันธ์ 2564 123
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร 02 กุมภาพันธ์ 2564 226
คุณหลวงชวนโหวต 01 กุมภาพันธ์ 2564 374
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับแก้ไข 01 กุมภาพันธ์ 2564 10
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 18 มกราคม 2564 479
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) 01 ตุลาคม 2563 12
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 27 สิงหาคม 2563 19
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 26 สิงหาคม 2563 13

infologo5

footer3