ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
 001    002
 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
003    004 
 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชี