Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นำรน

                บ้านน้ำริน   หมู่   10   ตำบล  ขุนควร   อำเภอ  ปง   จังหวัด  พะเยา มีการปกครองเป็น    แบบพี่แบบน้อง   โดยมีผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้จากการเลือกตั้ง โดยจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้คนในชุมชนและมีความเป็นผู้นำ มีความรู้และคุณธรรม  จริยธรรม และศีลธรรม ที่จะปกครองผู้คนในชุมชนได้  ทำให้ชุมชนมีความสามัคคี  และสงบสุข   การพัฒนาในด้านต่างๆ  ผู้คนในชุมชนจะให้ความร่วมมือ  มีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการเคารพในกฎ กติกา ของชุมชน   การประกอบอาชีพเป็นการทำมาหากินแบบยังชีพ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพราะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  หมู่บ้านตั้งอยู่ในที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ยามในที่ไม่สบายก็มียาสมุนไพร         ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ เคยใช้รักษาและบอกเล่าสืบต่อกันมา   และมีประเพณีและการละเล่นต่างๆอีกมากมาย ที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี   จึงเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขตลอดมา

สถานที่ตั้ง

                หมู่บ้านน้ำริน   หมู่ที่  10 ตำบล  ขุนควร  อำเภอ  ปง  จังหวัด  พะเยา  โดยมีอาณาเขต ติดต่อกับเพื่อนบ้านดังนี้

                                ทิศเหนือ            ติดกับหมู่บ้านสบขาม

                                ทิศใต้                  ติดกับหมู่บ้านแสงไทร

                                ทิศตะวันออก    ติดกับดอยห้วยส่อบ้านสันติสุข

                                ทิศตะวันตก       ติดกับหมู่บ้านสบเกี๋ยง

                หมู่บ้านน้ำริน   หมู่ 10  ตำบล ขุนควร  อำเภอ   ปง  จังหวัด  พะเยา  ได้แยกจากบ้านสบขาม   หมู่  8   เมื่อวันที่  16   มีนาคม  พ.ศ. 2541  และต่อมาได้เลือกผู้นำชุมชน วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2541        คือนาย สนั่น   ยะกิจ  ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้ายคนแรก และปัจจุบันตั้งครัวเรือนอยู่ประมาณ  214  ครัวเรือน   มีประชากรประมาณ  615  คน   เป็นชาย  316  คน  เป็นหญิง  299   คน 

รายนามผู้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำริน

                1. นายเงิน ทาเขียว

สภาพทั่วไป

           ภูมิประเทศ

                สภาพการตั้งบ้านเรือน   ปลูกตามแนวถนนสาย 1228 มีพื้นที่เกษตรกรรมการทำนาน้อย   ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำไร่ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านจำนวน  1 สาย  คือแม่น้ำขาม  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานจำนวน  1  แห่ง  คือวัด  เค้าราชสถาน หรือที่ ชาวบ้านเรียกกันว่า  วัดพระธาตุต้นฝาง

                จำนวนประชากร

                จำนวนประชากรในหมู่บ้านมี  615  คน  เป็นชาย  316 คน  เป็นหญิง    299   คน   จำนวนครัวเรือน  214  หลังคาเรือน

สภาพเศรษฐกิจ

                อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในหมู่บ้าน   เช่น   ทำนา    ทำไร่   เลี้ยงสัตว์   ปลูกพืชผัก    รับจ้างทั่วไป  มีการทำมาหากินแบบอาศัย   ห้วยหนอง   คลองบึง   เข้าป่าหาเห็ด  หน่อไม้  ชุมชนมีความสัมพันธ์กับป่าไม่และธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยกัน 

                ธุรกิจหมู่บ้าน

                                ธุรกิจขนาดใหญ่                                     ไม่มี

                                ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก                             3   แห่ง

                                ร้านค้า                                             5   แห่ง

                                โรงสีข้าวขนาดเล็ก                             1   ครัวเรือน

                                ร้านซ่อมรถ                                       3   ครัวเรือน

สภาพสังคม

                ผู้นำเป็นคนที่สามารถดูแลลูกบ้านได้เป็นอย่างดี มีความเป็นญาติมิตร ช่วยเหลือเกื้อกูล  ผู้คนมี      วัฒนธรรมของชุมชน ร่วมกันสร้างด้วยความสมัครใจเป็นชุมชนที่มั่นคง มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่งดงาม  แอบแฝงไปด้วยภูมิปัญญาของคนในชุมชนทำให้ทุกคนมีความรักต่อกันและเอื้อต่อธรรมชาติ  ทำให้อยู่ดีมีสุข

ด้านศาสนาและการศึกษา

                วัดเป็นจุดศูนย์ร่วมจิตใจ และอบรมสั่งสอนเป็นแหล่งที่เรียนรู้ของผู้คนในชุมชน

                ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                         1   แห่ง

                สถาบันองค์กรทางศาสนา                                  1   แห่ง

                สาธารณสุข มีศูนย์ อสม.                                    1   แห่ง

                มี อ.ป.พ.ร.                                                      5   นาย 

การบริการพื้นฐาน

                การคมนานคม

                                มีทางหลวงแผ่นดินสาย  1228  ผ่าน   มีเส้นทางติดต่อกับหมู่บ้านอื่นด้วยทางบก

                การโทรคมนาคม

                                สถานีโทรคมนาคม             1  ตู้

                การไฟฟ้า

                                มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

                มีแหล่งน้ำสำคัญ   1  สาย

                                แม่น้ำขาม

                                มีคลองน้ำริน  และคลองห้วยเหม็น

                มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                บ่อน้ำบาดาล                            2    บ่อ

                                สระน้ำ                                   28   บ่อ

                                ปะปาภูเขา                                1   แห่ง

                                บ่อน้ำตื้น                               25    แห่ง

                มีฝายกั้นน้ำตามลำแม่น้ำ                         1    แห่ง

ศักยภาพในหมู่บ้าน

                มีผู้นำทางการ

                                ผู้ใหญ่บ้าน               ชื่อ เงิน  ทาเขียว

                           

สรุปเวทีความเข้าใจการจัดทำแผนที่ทุนทางสังคมบ้านน้ำริน

ทุนคน / ทุนมนุษย์

ลำดับ                ชื่อ-สกุล          ความสามารถ                          ด้าน

1              นายคำ                    ใจเหล็ก                หมอสู่ขวัญ/สมรส                        วัฒนธรรม

2              นายจื่น                   วิชัยต๊ะ                  จักสาน                                      เศรษฐกิจ

3              นายแก้ว                 บุญทา                   จักสาน                                      เศรษฐกิจ

4              นางกิ่ง                   ไชยมงคล              ทำบายศรี                                   วัฒนธรรม

5              นายสน                  พรมคำอ้าย            ช่างตัดผม                                   เศรษฐกิจ

6              นายมูล                   อุทธา                   สร้างบ้าน                                   เศรษฐกิจ

7              นายแป๋ง                 คำรส                    จักสาน                                      เศรษฐกิจ

กลุ่ม / ทุนสถาบัน

ลำดับ                ชื่อสถาบัน             เป้าหมาย                          ด้าน

1              SML                                    ช่วยเหลือด้านการเงิน                                     เศรษฐกิจ

2              กลุ่มเงินล้าน                          ช่วยเหลือด้านการเงิน                                     เศรษฐกิจ

3              กลุ่มแม่บ้าน                          ช่วยเหลืองานสังคม                                         สังคม

4              กลุ่ม อ.ป.พ.ร.                        ช่วยรักษาความสงบ                                        สังคม

5              กลุ่ม อ.ส.ม.                          ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข                                สาธารณสุข

6              กลุ่มผู้สูงอายุ                        ถ่ายทอดวัฒนธรรม                                         วัฒนธรรม

7              กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์         ช่วยเหลือเรื่องเงินในงานศพ                             สังคม

8              กลุ่มออมทรัพย์                     ด้านการออมเงิน                                             เศรษฐกิจ              

9              วัด                                     ศูนย์รวมจิตใจ                                                ศาสนา

10           ศูนย์ สสมช.                          ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข                                 สาธารณสุข

11           กลุ่มผู้ใช้น้ำ                           ช่วยเหลือน้ำในการอุปโภค บริโภค                      สังคม

12           กลุ่มเยาวชน                         ช่วยเหลืองานสังคม                                         สังคม

13           กลุ่ม กขคจ.                          ช่วยเหลือด้านการเงิน                                      เศรษฐกิจ

14           กลุ่มเลี้ยงปลา                       ช่วยเหลือด้านการเงิน                                      เศรษฐกิจ

15           กลุ่มตัดเย็บ                           ช่วยเหลือด้านการเงิน                                      เศรษฐกิจ

 

มีภูมิปัญญา / ทุนภูมิปัญญา

          ลำดับ    ชื่อภูมิปัญญา         เป้าหมาย                           ด้าน

1              บายศรีสู่ขวัญ                           ให้อยู่ดีมีสุข                                            วัฒนธรรม

2              สงกรานต์(รดน้ำดำหัว)              ขอขมาพ่ออุ้ยแม่อุ้ย                                  วัฒนธรรม

3              เลี้ยงผีชาวบ้าน                        ให้อยู่ดีมีสุข                                            วัฒนธรรม

4              เป่าไฟไหม้น้ำร้อนลวก               ให้หายจากอาการเจ็บ                               สุขภาพ

5              คนข้าวทิพย์                             สร้างบุญกุศล                                         วัฒนธรรม

 6              หมอยาสมุนไพร                      รักษาโรคต่างๆ                                        สุขภาพ

7              เลี้ยงผีเสื้อบ้าน                        ให้อยู่ดีมีสุข                                            วัฒนธรรม

8              อาจารย์วัด                             บูชาพระ                                                  ศาสนา

9              คาถาเป่าแก้พิษงู                     ให้หายจากอาการเจ็บ                                สุขภาพ

10           งานขึ้นธาตุ                               ศูนย์รวมจิตใจ                                         วัฒนธรรม

มีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ            ชื่อทรัพยากร        เป้าหมาย                            ด้าน

1              ฝายน้ำริน                              ที่ท่องเที่ยว                                             การท่องเที่ยว

2              วัดเค้าราชสถาน                   ที่ท่องเที่ยว                                              การท่องเที่ยว

3              ป่าชุมชน                               รักษาป่าไม้                                            สัตว์ป่า

4              ประปาหมู่บ้าน                    น้ำในการอุปโภค บริโภค                               สังคม                    

สาธารณประโยชน์ในชุมชน

สะพานในหมู่บ้าน                                                              2              แห่ง

ฝายน้ำล้นในพื้นที่การเกษตร                                               1              แห่ง

ประปาในหมู่บ้าน                                                              1              แห่ง

บ่อน้ำบาดาล                                                                   2              บ่อ

แหล่งน้ำธรรมชาติ                                                             1              สาย

ลำเหมือง                                                                        2              สาย

ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน                                                     4              สาย

ถนนลูกรังดิน                                                                   3              สาย

ไฟกิ่งในหมู่บ้าน                                                                4              แห่ง

ตู้โทรศัพท์องค์การ                                                            1              ตู้

ที่อ่านหนังสือพิมพ์                                                            1              แห่ง

สถานการณ์ที่คาดว่าจะมากระทบต่อการพัฒนาของชุมชน

                ในด้านดี

                  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ส่งผลให้ชาวบ้านมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาของชุมชน และมีความสามัคคีกันดี

                ในด้านไม่ดี

         เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายในครัวเรือนไม่เพียงพอ

         ปัญหาเรื่องของการแย่งน้ำ

         ด้านวัฒนธรรม ชีวิตการกิน การอยู่  เปลี่ยนไป

                จุดเด่นของหมู่บ้าน

               บ้านน้ำริน เป็นหมู่บ้านที่มีทุนทางสังคมที่หลากหลาย  โดยเฉพาะระบบเครือญาติเหนียวแน่น  ตั้งอยู่บนเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  มีทางหลวงแผ่นดินสาย  1228  ผ่านมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ   ฝายน้ำริน และ วัดเค้าราชสถาน  ประกอบกับในพื้นที่มีโบราณสถานที่เก่าแก่เป็นที่เคารพแก่ประชาชนทั่วไป สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน

การศึกษา

          ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ  75 % จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเป็นส่วนน้อย

วัฒนธรรมประเพณี

          ประเพณีท้องถิ่นได้แก่  แห่เทียนเข้าพรรษา  ลอยกระทง   สงกรานต์  ทำบุญสรงน้ำพระธาตุ

การปกครอง

         แบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติ  ลักษณะปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ.  2547  แบ่งเป็นเขตหมู่บ้าน  5  หมวด  แต่ละหมวดมีหัวหน้าประจำหมวดและกรรมการหมวดหมู่บ้านเพื่อง่ายต่อการควบคุมและพัฒนาหมู่บ้าน 

infologo5

footer3