Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สบขาม

บ้านสบขาม  หมู่  8  ต.ขุนควร  อ.ปง  จ.พะเยา  มีการปกครองแบบพี่แบบน้องผู้นำชุมชนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนต้องเป็นคนที่มีบารมีสูงมีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ช่วยเหลือคนใน  ชุมชนได้ คนในชุมชนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความรักและสามัคคี การทำมาหากินมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์

                   บ้านสบขาม หมู่ที่ 8  ก่อตั้งหมู่บ้านมาได้ประมาณ  101 ปี โดยได้ย้ายมาจาก  อำเภอสาจังหวัดน่าน และได้ช่วยกันแผ้วถางพื้นที่เพื่อสร้างบ้านเรือนโดยยึดอาชีพทำไร่ ทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านมีแม่น้ำ  2  สาย  ไหลมาบรรจบกัน  คือ  ลำน้ำควร  และลำน้ำขาม  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  สบขาม

                            หมู่บ้านสบขามเดิมที่มีการปกครองร่วมกับบ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5  โดยบ้านสบขามมีผู้นำหมู่บ้านตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

                                   1. นายไชยญา   ปัญญามูล

                                   2. นายอุด  ปัญญามูล

                                   3. นายมา  ปัญญามูล

                                   4. นายต๋า  ปัญญามูล

                                   5. นายพุฒ  บุญเทพ

                                   6. นายประสิทธิ  ซื่อสัตย์

                                   7. นายทองคูณ  มหาวงศนันท์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  และเป็นกำนัน  ต.ขุนควร

                                   8. นายนาค  บุญเทพ   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  และเป็นกำนัน  ต. ขุนควร

                                   9. นายผัด  เพชรปา

                                  10. นายอรรถพล   บุญเทพ 

                                  11. นายสนาด อุดซิว เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

หมู่บ้านสบขาม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอปง  มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  17 กิโลเมตร

              ทิศเหนือ             ติดลำน้ำควร  และบ้านห้วยขุ่น

              ทิศตะวันออก       ติดกับลำน้ำควร และบ้านนาอ้อม

              ทิศตะวันตก         ติดกับบ้านสบเกี๋ยง

                     ทิศใต้                ติดกับลำห้วยน้ำริน   และบ้านน้ำริน

ประชากรและการปกครอง

หมู่บ้านสบขามได้แยกจากบ้านน้ำรินเมื่อปี  พ.ศ. 2541  โดยปัจจุบันหมู่บ้านสบขาม  มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  333  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งหมด  917   คน

เป็นชาย   จำนวน   450   คน

เป็นหญิง  จำนวน   467   คน

แบ่งเขตการปกครองเป็น   8  หมวด   คือ  หมวด  1    ถึง   หมวด  8

การปกครองจะมี  คือ  ผู้ใหญ่บ้าน  1  ท่าน  (ปัจจุบัน  คือ  นายสนาด อุดซิว)

และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าน 

นอกจากนี้หมู่บ้านสบขามยังมี  คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้าน  จำนวน  50  ท่าน

 

ด้านศาสนาและการศึกษา

มีที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน                           จำนวน        1  แห่ง

สถาบันองค์กรทางศาสนา                              จำนวน        1  แห่ง

สาธารณสุข มีศูนย์  อสม.                              จำนวน        2  แห่ง

การบริการพื้นฐาน

การไฟฟ้า

              มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  2  สาย

                               - แม่น้ำควร

                               - แม่น้ำขาม

มีแหล่งที่สร้างขึ้น

                               - บ่อน้ำบาดาล   1   บ่อ

                               - สระน้ำ           15  บ่อ

มีกลุ่ม/ แกนนำที่ตั้ง (จากประชาชน)

3. โรงเรียน ขุนควรวิทยาคม

4. วัด สุจริตธรรม

5. กองทุนเงินล้าน

6. กองทุน ก.ข.ค.จ

7. กลุ่มแม่บ้าน

8. กลุ่ม  อสม.

9. กองทุนเงินออม

10. กลุ่มฌาปณกิจศพ

11. อ.ป.พ.ร.

12. สถานีสูบน้ำ

ทุนทางสังคมบ้านสบขาม

1.  เรื่องทุนคน / ทุนมนุษย์

ลำดับ ชื่อ สกุล ความสามารถ ด้าน
1 นายสมศักดิ์ ปัญญา แกะสลักไม้ เศรษฐกิจ/อาชีพ
2 นายสวาท วงศ์เขือน สานแห เศรษฐกิจ/อาชีพ
3 นางจีน จำแน่ง สานหิง เศรษฐกิจ/อาชีพ
4 อุ้ยหนานบุญ พรมดวงดี พ่ออาจารย์สู่ขวัญ วัฒนธรรม
5 อุ้ยดี อ่องคำ หมอเมือง สุขภาพ
6 อ.พินิจ รักษา เล่นดนตรีไทย – สากล วัฒนธรรม
7 นายชูเกียรติ์ สุขแสน สร้างบ้าน เศรษฐกิจ/อาชีพ
8 นายวัน ใจเหล็ก จ๊อย วัฒนธรรม
9 นายนวล ยะกิจ ทำสุ่มไก่ เศรษฐกิจ/อาชีพ
10 นายห้วน เตรียมใจ ทำโก๋ยยา เศรษฐกิจ/อาชีพ

  2.  ทุนสถาบัน

ลำดับ ชื่อสถาบัน เป้าหมาย ด้าน
1 กลุ่มผู้สูงอายุ ถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม
2 สถานีอนามัยบ้านสบขาม รักษาผู้ป่วย สาธารณสุข
3 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม แหล่งรวมจิตใจ การศึกษา
4 วัดสุจริตธรรม ศูนย์รวมจิตใจ วัฒนธรรม
5 กองทุนเงินล้าน ช่วยเหลือด้านการเงิน เศรษฐกิจ
6 กองทุน  ก ข ค จ ช่วยเหลือด้านการเงิน เศรษฐกิจ
7 กลุ่มแม่บ้าน ช่วยเหลืองานสังคม สังคม
8 กลุ่ม  อ.ส.ม. ช่วยเหลืองานสาธารณสุข สาธารณสุข
9 กองทุนเงินออม ช่วยเหลือด้านการเงิน เศรษฐกิจ
10 กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่วยเหลือด้านการเงินในงานศพ เศรษฐกิจ

3.  ทุนภูมิปัญญา

ลำดับ ชื่อภูมิปัญญา เป้าหมาย ด้าน
1 เลี้ยงผีชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความสามัคคี วัฒนธรรม
2 บายสีสู่ขวัญ อยู่ดีมีสุข วัฒนธรรม
3 คาถาต่อกระดูก-เป่าตา หายจากโรค สุขภาพ
4 ผีย่าหม้อนึ่ง สอบถามเรื่องที่อยากรู้ วัฒนธรรม
5 สงเคราะห์บ้าน อยู่ดีมีสุข วัฒนธรรม
6 ทำแห,สุ่ม,หิง หารายได้เสริม เศรษฐกิจ/อาชีพ
7 สมุนไพรพื้นบ้าน รักษาโรคต่างๆ สุขภาพ
8 ปลูกยาสูบ สูบเอง-ขาย เศรษฐกิจ/อาชีพ
9 รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขอขมาผู้เฒ่าผู้แก่ขอพรปีใหม่ วัฒนธรรม
10 เลี้ยงผีฝาย ดูแลแม่น้ำให้อยู่ในสภาพเดิม วัฒนธรรม

4.  ทุนทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ชื่อทรัพยากร เป้าหมาย ด้าน
1 ป่าไม้  (ห้วยเกี๋ยง) แหล่งหาอาหาร สัตว์ป่า
2 แม่น้ำควร ใช้อุปโภค/บริโภค เศรษฐกิจ
3 หนองเฮี้ย หาปลา,ใช้ในการเกษตร การเกษตร
4 ปลาวังวัด อนุรักษ์พันธ์ปลา  ท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
5 ป่าชุมชน  (เด่นตัน) อนุรักษ์ต้นไม้ สัตว์ป่า
6 ดงชาวบ้าน อนุรักษ์ป่าไม้,ใช้ประกอบพิธีกรรม วัฒนธรรม
7 สวนป่า แหล่งศึกษาทางธรรมชาติ การศึกษา
8 นาป่งเข้า ที่ทำไร่  ทำนา การเกษตร
9 น้ำขาม หาแหล่งใช้น้ำทางการเกษตร การเกษตร
10 สระเก็บน้ำของหมู่บ้าน เก็บน้ำ,เลี้ยงปลา,น้ำใช้การเกษตร การเกษตร

สาธารณประโยชน์ในปัจจุบัน                                  

1. สะพานในหมู่บ้าน                          จำนวน  3  แห่ง

2. ฝายน้ำล้นในพื้นที่การเกษตร           จำนวน  1  แห่ง

3. ประปาในหมู่บ้าน                          จำนวน  3  แห่ง

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ                        จำนวน  2  สาย

5. ลำเหมือง                                    จำนวน  4  สาย

6. ถนนลูกรังดิน                                จำนวน  8  สาย

7. ไฟกิ่งในหมู่บ้าน                            จำนวน  6  แห่ง

8. ตู้โทรศัพท์องศ์การ                        จำนวน  2  ตู้

9. ที่อ่านหนังสือพิมพ์                        จำนวน  1  แห่ง

สถานการณ์ที่คาดว่าจะมากระทบต่อการพัฒนาชุมชน

ในด้านดี

ประชาชนมีส่วนร่วมในชุมชน  เปิดโอกาสให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็นเข้าร่วมโครงการต่างๆ  ทำให้คนในชุมชนมีความสุข คนในชุมชนเกิดความเข้มแข็งเกิดสันติสุข  และอยู่กันอย่างร่มเย็น

ในด้านไม่ดี

ทางด้านศาสนา   เริ่มอ่อนแอลงผู้คนเริ่มไม่สนใจเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ  ทางด้านวัฒนธรรม  มีวิถีชีวิตเปลี่ยนจากสมัยก่อนมาก  ไม่ว่าจะเป็นการกิน  การอยู่ 

จุดเด่นของหมู่บ้าน

ด้านภูมิประเทศ

                               บ้านสบขามตั้งอยู่บนเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  เป็นศูนย์กลางในการติดต่อเพื่อนบ้านได้ดี   มีแหล่งน้ำสำคัญไหลผ่าน

ด้านพื้นที่

                               บ้านสบขามเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การทำอาชีพเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการทำนา  ปลูกพืชสวนผลไม้

ด้านศักยภาพ

                                มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล   มีอาชีพหลักคือ การทำนา

infologo5

footer3