Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ผาตง

บ้านผาตั้ง  หมู่  6  ต.ขุนควร  อ.ปง  จ.พะเยา  ในอดีตแต่เดิมได้รวมบ้านใหม่สารภีเข้าอยู่ด้วย  มีการปกครองแบบพี่  แบบน้อง  มีผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ของลูกบ้าน  ชาวบ้านส่วนใหญ่    ก็มีความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ส่วนมากจะเป็นเครือญาติเดียวกัน  ชาวบ้านประกอบอาชีพหลักคือ  เกษตรกร  เช่น  ทำนา  ทำไร่ข้าวโพด  พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านจึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยอาศัย          ภูมิปัญญาของชาวบ้านเองผลผลิตส่วนใหญ่  ถ้าเป็นข้าวจะเก็บไว้กินเอง  ถ้าเป็นข้าวโพดจะขายทั้งหมด    บ้านผาตั้งยังอุดมไปด้วยทรัพยากรหลายอย่าง  เช่น  ป่าไม้  น้ำ  บ้านผาตั้งยังมีต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญอีกด้วย  เมื่อถึงคราวมีเทศกาลชาวบ้านก็จะช่วยกันจัดงาน  ผู้เฒ่าผู้แก่  เป็นแกนนำของลูกหลานในหมู่บ้าน  ช่วยถ่ายทอดพิธีการดั้งเดิมแก่ลูกหลานให้สืบสานต่อไปในภายภาคหน้า   

ประวัติบ้านผาตั้ง

                                เดิมบ้านผาตั้ง  ตำบลควร  อำเภอปง  จังหวัดเชียงราย  ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2445  อพยพมาจากจังหวัดน่าน  แพร่  ลำปาง  เริ่มแรกมี  7  หลังคาเรือน  มีผู้นำคนแรกชื่อ  นายด้วง  ธนะแปง  ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  ต่อมาได้มีการยกจังหวัดเชียงรายออกเป็น  2  จังหวัด  บ้านผาตั้งจึงตกอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดพะเยา  มีนายเลื่อน  ปันแกว่น  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ปัจจุบันมีนายปัน  คำฟั้น  ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านผาตั้ง  ต.ขุนควร  และเมื่อปี  พ.ศ. 2544  ได้แยกหมู่บ้านใหม่  คือบ้านใหม่สารภี  หมู่ 11  ปัจจุบันบ้านผาตั้ง       มีทั้งหมด  151  หลังคาเรือน

                อาณาเขตติดต่อ

                                ทิศเหนือ               ติดต่อกับ  บ้านใหม่สารภี  หมู่ 11  ตำบลขุนควร  อำเภอปง

                                ทิศใต้                     ติดต่อกับ  อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

                                ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ  บ้านขุนกำลัง  หมู่ที่ 4  ตำบลขุนควร  อำเภอปง

                                ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ  อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 

                ลักษณะภูมิประเทศ

                                โดยทั่วไปลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านผาตั้ง  อยู่ในพื้นที่ราบเชิงเขา  มีภูเขาล้อมรอบ

                สภาพเศรษฐกิจ

                                ประชากรของบ้านผาตั้ง  ประมาณร้อยละ  90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตที่ได้  คือ  ข้าวโพด  กะหล่ำปลี  ข้าว  ขิง  ถั่วเขียว  รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน  ประมาณครัวเรือนละ  40,000  บาท/ปี

                ธุรกิจหมู่บ้าน

                                โรงสีข้าวขนาดเล็ก               1  ครัวเรือน

                                ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซต์      1  ครัวเรือน

                                ค้าขาย                                  4  ครัวเรือน

                รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน

                                1. นายปัน            คำฟั้น                      ประธานกรรมการ  

                                2. นายพลกฤต     คำสอน                    ฝายศึกษาวัฒนธรรม

                                3. นายสว่าง          ใจเย็น                     ฝ่ายป้องกันความลำบาก

                                4. นายศรีวรรณ    ยืนยัง                      ฝ่ายพัฒนา

                                5. นายหมู             สุพรม                    ฝ่ายสวัสดิการสังคม

                                6. นายเดช            คำเรือง                   ฝ่ายสาธารณสุข

                                7. นายเปลี่ยน       ไชยชนะ                ฝ่ายการคลัง,ส.อบต.

                                8. นางชิน             ใจเย็น                     ประธานแม่บ้าน,ส.อบต.

                                9. นายวรรณ         ต่อมคำ                  ประธานผู้สูงอายุ

                                10. นายชิน           บุญศรี                    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                11. นายสิทธิศักดิ์  ดอกคำ                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

กลุ่มกองทุนต่าง ๆ  ดังนี้

1. กองทุนหมู่บ้าน  (นายหลาย  นันต๊ะภาพ)

2. โรงทำปุ๋ยหมัก  7  แห่ง

3. กลุ่มเพาะเห็ด  (นางชิน  ใจเย็น)

4. กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ

5. กองทุน  กข.คจ

6. กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน  (นางชิน  ใจเย็น)

7. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  (อสม.)

8. กองทุน  SML

ทุนทางสังคมบ้านผาตั้ง

1. ทุนทางมนุษย์

ลำดับ                     ชื่อ – สกุล                              ความสามารถ                          ด้าน

    1.       นายหนานอุ่น      บุญเทพ                     อาจารย์สู่ขวัญ                       วัฒนธรรม

    2.       นายหนานวัน       ใจเย็น                      หมอยาสมุนไพร                    สุขภาพ

    3.       นายสม                  ธงสัตย์                    เล่นดนตรีพื้นเมือง                 วัฒนธรรม

    4.       นายแก้ว                 บุญทา                    จักรสาน                                เศรษฐกิจ/อาชีพ

    5.       นายแก้ว                 ปิมแปง                  หมอคาถา                              สุขภาพ

    6.       นายเพชร              คนล่ำ                       ซ่อมรถ                                  เศรษฐกิจ/อาชีพ

    7.       นายมา                   บุญเทพ                   สร้างบ้าน                              เศรษฐกิจ/อาชีพ

    8.       นางจันทร์             คำสอน                    ค้าขาย                                    เศรษฐกิจ/อาชีพ

    9.       นางนวล                ยืนยัง                      ค้าขาย                                    เศรษฐกิจ/อาชีพ

    10.     นางต่อง                 ใจซื่อ                     ค้าขาย                                    เศรษฐกิจ/อาชีพ

    11.     นางเปลี่ยน            ศรีวิชัย                   หมอนวดแผนโบราณ             สุขภาพ/อาชีพ

    12.     นางคล้าย               บุญศรี                   หมอนวดแผนโบราณ             สุขภาพ/อาชีพ

    13.     นางกาบ                 ใจมูล                    หมอนวดแผนโบราณ             สุขภาพ/อาชีพ

    14.     นางคล้าย               ปัญจะจอม            หมอคาถา                               สุขภาพ

    15.     นางแก้ว                 สมโรย                 ช่างทำผม                                 อาชีพ

    16.     นายวิเชียร             ปัญญานันท์          ช่างตัดผม                                 อาชีพ

                2. ทุนทางสถาบัน

ลำดับ                     ชื่อสถาบัน                            เป้าหมาย                                   ด้าน

    1.       กองทุนเงินล้าน                                  ช่วยเหลือด้านการเงิน             เศรษฐกิจ

    2.       กลุ่มแม่บ้าน                                       งานสังคม                                สังคม

    3.       กล่มฌาปนกิจศพ                               การเงินในงานศพ                   เศรษฐกิจ

    4.       กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน                      ด้านการเงิน                            เศรษฐกิจ

    5.       กลุ่มเหมืองฝาย (แม่กำลัง)                ในการเกษตร                           การเกษตร

    6.       ประปาหมู่บ้าน                                  ใช้ในการอุปโภค                    อุปโภค

    7.       อ.ส.ม.                                                ทางสาธารณสุข                     สาธารณสุข

    8.       กองทุน  ก.ข.ค.จ.                               ด้านการเงิน                           เศรษฐกิจ

    9.       กลุ่มเหมืองฝาย (น้ำขาม)                  ใช้ในการเกษตร                      การเกษตร

    10.     กลุ่มดนตรีพื้นเมือง                           ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นเมือง    วัฒนธรรม

    11.     กองทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ                   ด้านอาชีพเสริม                      เศรษฐกิจ

    12.     กองทุน  SML                                    พัฒนาชุมชน                          ชุมชน

                3. ทุนภูมิปัญญา

ชื่อภูมิปัญญา เป้าหมาย ด้าน
ทำหมวกสาน หารายได้ เศรษฐกิจ/อาชีพ
ดนตรีพื้นเมือง ความเพลิดเพลิน วัฒนธรรม
พิธีบายสีสู่ขวัญ สะเดาะเคราะห์ วัฒนธรรม
เลี้ยงผีชาวบ้าน อยู่ดีมีสุข วัฒนธรรม
เลี้ยงผีปู่  ผีย่า ดูแลหลาน วัฒนธรรม
เลี้ยงผีไร่  นา รักษาพืชผล วัฒนธรรม
ผาสมุนไพร รักษาโรค สุขภาพ
หมอตำแย ทำคลอด สุขภาพ
จ๊อย/ซอ ความเพลิดเพลิน วัฒนธรรม
คาถาเป่าตา รักษาโรค สุขภาพ
ทำไม้กวาด หารายได้ เศรษฐกิจ/อาชีพ
ทำบายศรีสู่ขวัญ ถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม

                4. ทุนทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ     ชื่อทรัพยากร                                        เป้าหมาย                               ด้าน

    1.       ถ้ำผาตั้ง                                                  สถานที่ท่องเที่ยว                การท่องเที่ยว

    2.       ลำห้วยน้ำขาม                                      ใช้ในการเกษตร                   การเกษตร

    3.       ลำห้วยแม่กำลัง                                    ใช้ในการเกษตร                   การเกษตร

    4.       อ่างเก็บน้ำแม่กำลัง                             ใช้ในการเกษตร                    การเกษตร

    5.       ถ้ำห้วยผาตั้ง                                          สถานที่ท่องเที่ยว                การท่องเที่ยว

    6.       ป่าชุมชน                                               สถานที่ท่องเที่ยว               สัตว์ป่า

ด้านศาสนาและการศึกษา

                                แต่ก่อนบ้านผาตั้งมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2544  ได้มีการแยกหมู่บ้านออกเป็น  2  หมู่บ้าน  คือ  บ้านตั้ง  และบ้านใหม่สารภี  วัดได้ตกอยู่ในเขตบ้านใหม่สารภี  แต่ก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง  2  หมู่บ้าน  และมีพระประจำอยู่  1  รูป

                                - ไม่มีที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน

                                - ไม่มีสาธารสุข  อ.ส.ม.

การบริการพื้นฐาน

                                บ้านผาตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปงประมาณ  18  กิโลเมตร  มีครัวเรือนทั้งหมด  143  ครัวเรือน

                                - การโทรคมนาคม              จำนวน  2  ตู้

                                - โทรศัพท์ในบ้าน               จำนวน  1  หลังคา

                                - การไฟฟ้า

                                - มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

                                - มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  4  สาย

                                                1. แม่น้ำขาม

                                                2. แม่น้ำขุนกำลัง

                                                3. แม่น้ำห้วยกุ๊ด

                                                4. แม่น้ำห้วยเฮี้ยน

                                - มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                                1. บ่อน้ำบาดาล       1  บ่อ

                                                2. สระน้ำ              16  สระ

                                                3. อ่างเก็บน้ำ           3  อ่าง  (ห้วยกาน,น้ำขาว,กอหวาย)

                                - มีฝายกั้นน้ำตามลำแม่น้ำ      4  แห่ง

ศักยภาพในหมู่บ้าน

                                - มีผู้นำทางราชการ

                                  ผู้ใหญ่บ้าน             (นายปัน คำฝั้น)

- มีกลุ่ม/แกนนำที่แต่งตั้ง  (จากประชาชน)

                                                กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน                         สมาชิก  34  คน

                                                กลุ่มฌาปนกิจศพ                                  สมาชิก  143  ครัวเรือน

                                                กลุ่มแม่บ้าน                                          สมาชิก  143  ครัวเรือน

                                                กลุ่มยุ้งฉาง                                            สมาชิก  143  ครัวเรือน

                                                กลุ่มผู้สูงอายุ                                         สมาชิก  18  คน

                                                กลุ่มเกษตรกร (ข้าว)                           สมาชิก  28  คน

                                                กลุ่มเพาะเห็ด                                       สมาชิก  28  คน

                                                กลุ่มหน่อไม้ดอง                                 สมาชิก    3  คน

                                                กลุ่มทำไม้กวาด                                    สมาชิก  17  คน

สาธารณประโยชน์ในชุมชน

                                สะพานในหมู่บ้าน                              จำนวน  1  แห่ง

                                ฝายน้ำล้น                                              จำนวน  1  แห่ง

                                ฝายไม้หลัก                                           จำนวน  3  แห่ง

                                ประปาหมู่บ้าน                                    จำนวน  2  แห่ง

                                บ่อน้ำบาดาล                                         จำนวน  1  แห่ง

                                บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้าน                           จำนวน  10  แห่ง

                                แหล่งน้ำธรรมชาติ                              จำนวน  4  สาย

                                ลำเมือง                                                  จำนวน  5  ลำ

                                ถนนลูกรังดิน                                       จำนวน  9  ซอย

                                ไฟกิ่งในหมู่บ้าน                                 จำนวน  6  แห่ง

                                ตู้โทรศัพท์องค์การ                              จำนวน  2  ตู้

infologo5

footer3