Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นาออม

                   บ้านนาอ้อม   หมู่   5   ตำบล  ขุนควร   อำเภอ  ปง   จังหวัด  พะเยา  มีการปกครองเป็น  แบบพี่แบบน้อง   โดยมีผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้จากการเลือกตั้ง โดยจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้คนในชุมชนและมีความเป็นผู้นำ มีความรู้และคุณธรรม  จริยธรรม และศีลธรรม ที่จะปกครองผู้คนในชุมชนได้  ทำให้ชุมชนมีความสามัคคี และสงบสุข   การพัฒนาในด้านต่างๆ ผู้คนในชุมชนจะให้ความร่วมมือ มีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการเคารพในกฎ กติกา ของชุมชน   การประกอบอาชีพเป็นการทำมาหากินแบบยังชีพ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพราะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  หมู่บ้านตั้งอยู่ในที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ยามในที่ไม่สบายก็มียาสมุนไพรที่ผู้เฒ่า
ผู้แก่ เคยใช้รักษาและบอกเล่าสืบต่อกันมา   และมีประเพณีและการละเล่นต่างๆ
  อีกมากมาย ที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี  จึงเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขตลอดมา

สถานที่ตั้ง

                   หมู่บ้านนาอ้อม   หมู่ที่  5 ตำบล  ขุนควร  อำเภอ  ปง  จังหวัด  พะเยา  โดยมีอาณาเขต ติดต่อกับเพื่อนบ้านดังนี้

                   ทิศเหนือ                      ติดกับหมู่บ้านห้วยขุ่น

                   ทิศใต้                           ติดกับหมู่บ้านขุนกำลัง

                   ทิศตะวันออก              ติดกับหมู่บ้านน้ำแป้ง และบ้านสันติสุข

                   ทิศตะวันตก                ติดกับหมู่บ้านสบขาม

                   เมื่อในอดีตบรรพบุรุษ ได้มาแผ้วถางทำไร่  ทำนา  ทำสวนบริเวณนี้ ต่อมาเมื่อนานๆเข้าจึงพากันปลูกบ้านเรือนเป็นการถาวร และเพิ่มจำนวนมากขึ้น  จึงได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน  มีการสร้างวัด สร้างโรงเรียน  สร้างสุสานจนกลายเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้

                   ราษฎรบ้านนาอ้อมอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยคละปะปนกันไปซึ่งไม่ทราบว่าจะอพยพมาจากแหล่งไหนก็ตาม   ปัจจุบันมีราษฎรตั้งครัวเรือนอยู่ประมาณ  228  ครัวเรือน   มีประชากรประมาณ  824  คน   เป็นชาย  434  คน  เป็นหญิง  408   คน  การคมนาคม สะดวกสบาย เพระตั้งอยู่ในพื้นที่  ถนนสาย ( 1188 ) นาปรัง น้ำปุก 

รายนามผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาอ้อม

          1.นายจันทร์เป็ง  บุญเทพ

          2.นายผัด            บุญเทพ

          3.นายชุม            บุญเทพ

          4.นายศรีวรรณ    บุญเทพ

          5.นายประทีป      อินต๊ะเนตร

          6.นายเจตติพัทธ สีตาวัน

สภาพทั่วไป

          ภูมิประเทศ

                   ลักษณะเป็นที่ราบทุ่งนา   ทางทิศเหนือมีลักษณะเป็นภูเขาสลับกัน  มีแหล่งน้ำลำธาร      สายสำคัญ  3   สาย  ได้แก่   แม่น้ำควร   แม่น้ำคาง  แม่น้ำห้วยเกี๋ยง  มีทางหลวงแผ่นดินสาย  1188  ผ่าน         มีเส้นทางติดต่อกับหมู่บ้านอื่นด้วยทางบก

จำนวนประชากร

                   จำนวนประชากรในหมู่บ้านมี  836  คน  เป็นชาย  422 คน  เป็นหญิง  414   คน   จำนวนครัวเรือน  276  หลังคาเรือน

สภาพเศรษฐกิจ

                   อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในหมู่บ้าน   เช่น   ทำนา    ทำไร่   เลี้ยงสัตว์   ปลูกพืชผัก  รับจ้างทั่วไป  มีการทำมาหากินแบบอาศัย   ห้วยหนอง   คลองบึง   เข้าป่าหาเห็ด  หน่อไม้  ชุมชนมีความสัมพันธ์กับป่าไม่และธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยกัน 

          ธุรกิจหมู่บ้าน

                   ธุรกิจขนาดใหญ่                           ไม่มี

                   โรงสีข้าวขนาดเล็ก                  4   ครัวเรือน

                   ร้านซ่อมรถ                              2   ครัวเรือน

สภาพสังคม

                   ผู้นำเป็นคนที่สามารถดูแลลูกบ้านได้เป็นอย่างดี มีความเป็นญาติมิตร  ช่วยเหลือเกื้อกูล      ผู้คนมีวัฒนธรรมของชุมชน ร่วมกันสร้างด้วยความสมัครใจเป็นชุมชนที่มั่นคง มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน    
ที่งดงาม  แอบแฝงไปด้วยภูมิปัญญาของคนในชุมชนทำให้ทุกคนมีความรักต่อกันและเอื้อต่อธรรมชาติ 
    
ทำให้อยู่ดีมีสุข

ด้านศาสนาและการศึกษา

          วัดเป็นจุดศูนย์ร่วมจิตใจ และอบรมสั่งสอนเป็นแหล่งที่เรียนรู้ของผู้คนในชุมชน

          ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน            1   แห่ง

          สถาบันองค์กรทางศาสนา                       1   แห่ง

          สาธารณสุข มีศูนย์ อสม.                         1   แห่ง

          มี อ....                                              5   นาย         

­การบริการพื้นฐาน

          การคมนานคม

                   มีทางหลวงแผ่นดินสาย  1188  ผ่านมีเส้นทางติดต่อกับหมู่บ้านอื่นด้วยทางบก

          การโทรคมนาคม

                   สถานีโทรคมนาคม                  3  ตู้

                   โทรศัพท์ในบ้าน                      3  หลังคา

การไฟฟ้า

                   มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

          มีแหล่งน้ำสำคัญ   สาย

                   แม่น้ำควร

                   แม่น้ำคาง

                   แม่น้ำห้วยเกี๋ยง

          มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   บ่อน้ำบาดาล                         2   บ่อ

                   สระน้ำ                                  15  บ่อ

          มีฝายกั้นน้ำตามลำแม่น้ำ           2   แห่ง

ศักยภาพในหมู่บ้าน

          มีผู้นำทางการ

                   ผู้ใหญ่บ้าน        ชื่อ เจตติพัทธ  สีตาวัน

         

ทุนคน / ทุนมนุษย์

         ลำดับ             ชื่อ-สกุล                    ความสามารถ                       ด้าน

          1        นายโต             เสริมสุข           จ๊อย,ซอ                                   วัฒนธรรม

          2        นายจันทร์        บุญศรี             หมอสู่ขวัญ,เรียกขาง               สุขภาพ

          3        นายบุญยงค์     ออนสา            ครู                                           การศึกษา

          4        นายปรีชา         อุตพรหม         สร้างบ้าน                                 เศรษฐกิจ

          5        นางบานเย็น     นามโชติ          ตัดเย็บเสื้อผ้า                         เศรษฐกิจ

          6        นายสมบูรณ์     จำแน่               ซ่อมรถ                                   เศรษฐกิจ

          7        นายก๋วน          อุทชา               สีสะล้อ                                   วัฒนธรรม

          8        นางวิจิตร         บุญเทพ           เสริมสวย                                 เศรษฐกิจ

          9        นายทอง          บุญเทพ           ข้าวจ้ำ                                    วัฒนธรรม

          10      นางดวงกมล      อุตพรหม        ค้าขาย                                   เศรษฐกิจ

          11      นายศรีนวล       บุญเทพ           มัคฑายก,สืบชะตา                 วัฒนธรรม

          12      นายคำตาน       บุญเทพ           หมอยาเมือง                          สุขภาพ

          13      นายสวัสดิ์        หมื่นชัยยะ        หมอเป่ารักษาโรค                  สุขภาพ

          14      นายเป็ง           บุญเทพ           จักสาน                                     เศรษฐกิจ

          15      นายทอง          บุญเทพ           ตีเหล็ก                                     เศรษฐกิจ

          16      นายแก้ว           บุญเทพ           นายฝาย                                  เศรษฐกิจ

กลุ่ม / ทุนสถาบัน

         ลำดับ        ชื่อสถาบัน                      เป้าหมาย                                 ด้าน

          1        SML                           ช่วยเหลือด้านการเงิน                         เศรษฐกิจ

          2        กลุ่มเงินล้าน               ช่วยเหลือด้านการเงิน                         เศรษฐกิจ

          3        กลุ่มศุภนิมิต                ช่วยเหลือด้านการศึกษา                    เศรษฐกิจ

          4        กลุ่มแม่บ้าน                ช่วยเหลืองานสังคม                            สังคม

          5        กลุ่ม อ....              ช่วยรักษาความสงบ                           สังคม

          6        กลุ่ม อ...                ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข                   สาธารณสุข

          7        กลุ่มฉางข้าว               ช่วยเหลือด้านบริโภค                         สังคม

          8        กลุ่มผู้สูงอายุ               ถ่ายทอดวัฒนธรรม                           วัฒนธรรม

          9        กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์   ช่วยเหลือเรื่องเงินในงานศพ       สังคม

          10      กลุ่มออมทรัพย์             ช่วยเหลือด้านการเงิน                      เศรษฐกิจ

          11      ศูนย์เด็กเล็ก               การเรียน                                            การเรียน

          12      โรงเรียน                     การเรียน                                            การเรียน

          13      วัด                              ศูนย์รวมจิตใจ                                    ศาสนา

          14      ศูนย์ สสมช.               ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข                 สาธารณสุข

          15      กลุ่มผู้ใช้น้ำ               ช่วยเหลือน้ำในการอุปโภค บริโภค    สังคม

          16      กลุ่มหน่อไม้อัด         ช่วยเหลือด้านการเงิน                         เศรษฐกิจ

          17      กลุ่มเยาวชน             ช่วยเหลืองานสังคม                           สังคม

          18      กลุ่ม กขคจ.              ช่วยเหลือด้านการเงิน                         เศรษฐกิจ

          19      กลุ่มกองทุนยา         ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข                  สาธารณสุข

          ภูมิปัญญา / ทุนภูมิปัญญา

         ลำดับ       ชื่อภูมิปัญญา                          เป้าหมาย                        ด้าน

          1        บายศรีสู่ขวัญ                        ให้อยู่ดีมีสุข                          วัฒนธรรม

          2        คาถาเป่าตาเป็นกุ้งยิง           ให้หายจากอาการเจ็บ           สุขภาพ

          3        สงกรานต์(รดน้ำดำหัว)          ขอขมาพ่ออุ้ยแม่อุ้ย             วัฒนธรรม

          4        เลี้ยงผีชาวบ้าน                      ให้อยู่ดีมีสุข                        วัฒนธรรม

          5        เลี้ยงผีหม้อนึ่ง                        ถามเรื่องที่อยากรู้               วัฒนธรรม

          6        คาถาปั้นขอน                         ขอให้มีโชคลาภ                  วัฒนธรรม

          7        หมอยาสมุนไพร                     รักษาโรคต่างๆ                   สุขภาพ

          8        อาจารย์วัด                             บูชาพระ                              ศาสนา

          9        คาถาเป่าแก้พิษงู                  ให้หายจากอาการเจ็บ          สุขภาพ

มีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ

          ลำดับ   ชื่อทรัพยากร              เป้าหมาย                           ด้าน

1        ฝายวังจันทร์               ที่ท่องเที่ยว                          การท่องเที่ยว

          2        ดงร่มเย็น                   เป็นที่เคารพนับถือ                 สังคม

          3        อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง  ใช้ในการเกษตร                    การเกษตร       

4        วังมัจฉา                      อนุรักษ์สัตว์น้ำ                      ท่องเที่ยว        

5        น้ำคาง                        อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ                    สัตว์ป่า

          6        ป่าชุมชน                   รักษาป่าไม้                            สัตว์ป่า

          7        ฝายแม้วห้วยเกี๋ยง    กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร        การเกษตร       

8        ประปาหมู่บ้าน           น้ำในการอุปโภค บริโภค        สังคม            

          สาธารณประโยชน์ในชุมชน

          สะพานในหมู่บ้าน                                      1        แห่ง

          ฝายน้ำล้นในพื้นที่การเกษตร                    2        แห่ง

          ประปาในหมู่บ้าน                                      1        แห่ง

          บ่อน้ำบาดาล                                            2        บ่อ

          แหล่งน้ำธรรมชาติ                                    3        สาย

          ลำเหมือง                                                 2        สาย

          ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน                           7        สาย

          ถนนลูกรังดิน                                            3        สาย

          ไฟกิ่งในหมู่บ้าน                                       4        แห่ง

          ตู้โทรศัพท์องค์การ                                   2        ตู้

          ที่อ่านหนังสือพิมพ์                                   1        แห่ง

สถานการณ์ที่คาดว่าจะมากระทบต่อการพัฒนาของชุมชน

ในด้านดี

                   การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ส่งผลให้ชาวบ้านมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาของชุมชนและมีความสามัคคีกันดี

          ในด้านไม่ดี

                   เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายในครัวเรือนไม่เพียงพอ

                   ปัญหาเรื่องของการแย่งน้ำ

                   ด้านวัฒนธรรม ชีวิตการกิน การอยู่  เปลี่ยนไป

          จุดเด่นของหมู่บ้าน

                   บ้านนาอ้อม  ตั้งอยู่บนเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  มีทางหลวงแผ่นดินสาย  1188  ผ่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ   ฝายวังจันทร์  เป็นฝายที่กั้นแม่น้ำควร ในช่วงเดือนเมษายน ในช่วงสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมาก และอีกที่หนึ่งก็ คือ  วังมัจฉา  เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด       
ตามธรรมชาติ  อยู่ในเขตวัดนาอ้อม 

                   บ้านนาอ้อม   หมู่   5   ตำบล  ขุนควร   อำเภอ  ปง   จังหวัด  พะเยา  มีการปกครอง
เป็น  แบบพี่แบบน้อง   โดยมีผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้จากการเลือกตั้ง โดยจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้คนในชุมชนและมีความเป็นผู้นำ มีความรู้และคุณธรรม  จริยธรรม และศีลธรรม ที่จะปกครองผู้คนในชุมชนได้  ทำให้ชุมชนมีความสามัคคี และสงบสุข   การพัฒนาในด้านต่างๆ ผู้คนในชุมชนจะให้ความร่วมมือ มีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการเคารพในกฎ กติกา ของชุมชน   การประกอบอาชีพเป็นการทำมาหากินแบบยังชีพ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพราะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  หมู่บ้านตั้งอยู่ในที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ยามในที่ไม่สบายก็มียาสมุนไพรที่ผู้เฒ่า
ผู้แก่ เคยใช้รักษาและบอกเล่าสืบต่อกันมา   และมีประเพณีและการละเล่นต่างๆ
  อีกมากมาย ที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี  จึงเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขตลอดมา

สถานที่ตั้ง

                   หมู่บ้านนาอ้อม   หมู่ที่  5 ตำบล  ขุนควร  อำเภอ  ปง  จังหวัด  พะเยา  โดยมีอาณาเขต ติดต่อกับเพื่อนบ้านดังนี้

                   ทิศเหนือ                       ติดกับหมู่บ้านห้วยขุ่น

                   ทิศใต้                           ติดกับหมู่บ้านขุนกำลัง

                   ทิศตะวันออก              ติดกับหมู่บ้านน้ำแป้ง และบ้านสันติสุข

                   ทิศตะวันตก                ติดกับหมู่บ้านสบขาม

                   เมื่อในอดีตบรรพบุรุษ ได้มาแผ้วถางทำไร่  ทำนา  ทำสวนบริเวณนี้ ต่อมาเมื่อนานๆเข้าจึงพากันปลูกบ้านเรือนเป็นการถาวร และเพิ่มจำนวนมากขึ้น  จึงได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน  มีการสร้างวัด สร้างโรงเรียน  สร้างสุสานจนกลายเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้

                   ราษฎรบ้านนาอ้อมอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยคละปะปนกันไปซึ่งไม่ทราบว่าจะอพยพมาจากแหล่งไหนก็ตาม   ปัจจุบันมีราษฎรตั้งครัวเรือนอยู่ประมาณ  228  ครัวเรือน   มีประชากรประมาณ  824  คน   เป็นชาย  434  คน  เป็นหญิง  408   คน  การคมนาคม สะดวกสบาย เพระตั้งอยู่ในพื้นที่  ถนนสาย ( 1188 ) นาปรัง น้ำปุก 

รายนามผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาอ้อม

          1.นายจันทร์เป็ง  บุญเทพ

          2.นายผัด         บุญเทพ

          3.นายชุม         บุญเทพ

          4.นายศรีวรรณ   บุญเทพ

          5.นายประทีป    อินต๊ะเนตร

          6.นายเจตติพัทธ สีตาวัน

สภาพทั่วไป

          ภูมิประเทศ

                   ลักษณะเป็นที่ราบทุ่งนา   ทางทิศเหนือมีลักษณะเป็นภูเขาสลับกัน  มีแหล่งน้ำลำธาร      สายสำคัญ  3   สาย  ได้แก่   แม่น้ำควร   แม่น้ำคาง  แม่น้ำห้วยเกี๋ยง  มีทางหลวงแผ่นดินสาย  1188  ผ่าน         มีเส้นทางติดต่อกับหมู่บ้านอื่นด้วยทางบก

จำนวนประชากร

                   จำนวนประชากรในหมู่บ้านมี  842  คน  เป็นชาย  434 คน  เป็นหญิง  408   คน   จำนวนครัวเรือน  228  หลังคาเรือน

สภาพเศรษฐกิจ

                   อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในหมู่บ้าน   เช่น   ทำนา    ทำไร่   เลี้ยงสัตว์   ปลูกพืชผัก  รับจ้างทั่วไป  มีการทำมาหากินแบบอาศัย   ห้วยหนอง   คลองบึง   เข้าป่าหาเห็ด  หน่อไม้  ชุมชนมีความสัมพันธ์กับป่าไม่และธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยกัน 

          ธุรกิจหมู่บ้าน

                   ธุรกิจขนาดใหญ่                     ไม่มี

                   โรงสีข้าวขนาดเล็ก                  4   ครัวเรือน

                   ร้านซ่อมรถ                              2   ครัวเรือน

สภาพสังคม

                   ผู้นำเป็นคนที่สามารถดูแลลูกบ้านได้เป็นอย่างดี มีความเป็นญาติมิตร  ช่วยเหลือเกื้อกูล      ผู้คนมีวัฒนธรรมของชุมชน ร่วมกันสร้างด้วยความสมัครใจเป็นชุมชนที่มั่นคง มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน    
ที่งดงาม  แอบแฝงไปด้วยภูมิปัญญาของคนในชุมชนทำให้ทุกคนมีความรักต่อกันและเอื้อต่อธรรมชาติ 
    
ทำให้อยู่ดีมีสุข

ด้านศาสนาและการศึกษา

          วัดเป็นจุดศูนย์ร่วมจิตใจ และอบรมสั่งสอนเป็นแหล่งที่เรียนรู้ของผู้คนในชุมชน

          ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน            1   แห่ง

          สถาบันองค์กรทางศาสนา                       1   แห่ง

          สาธารณสุข มีศูนย์ อสม.                         1   แห่ง

          มี อ....                                               5   นาย         

­การบริการพื้นฐาน

          การคมนานคม

                   มีทางหลวงแผ่นดินสาย  1188  ผ่าน   มีเส้นทางติดต่อกับหมู่บ้านอื่นด้วยทางบก

          การโทรคมนาคม

                   สถานีโทรคมนาคม                  3  ตู้

                   โทรศัพท์ในบ้าน                      3  หลังคา

การไฟฟ้า

                   มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

          มีแหล่งน้ำสำคัญ   สาย

                   แม่น้ำควร

                   แม่น้ำคาง

                   แม่น้ำห้วยเกี๋ยง

          มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   บ่อน้ำบาดาล                         2    บ่อ

                   สระน้ำ                                  15  บ่อ

          มีฝายกั้นน้ำตามลำแม่น้ำ           2    แห่ง

ศักยภาพในหมู่บ้าน

          มีผู้นำทางการ

                   ผู้ใหญ่บ้าน        ชื่อ เจตติพัทธ  สีตาวัน

         

สรุปเวทีความเข้าใจการจัดทำแผนที่ทุนทางสังคมบ้านนาอ้อม

ทุนคน / ทุนมนุษย์

         ลำดับ             ชื่อ-สกุล                    ความสามารถ                       ด้าน

          1        นายโต               เสริมสุข           จ๊อย,ซอ                              วัฒนธรรม

          2        นายจันทร์          บุญศรี            หมอสู่ขวัญ,เรียกขาง            สุขภาพ

          3        นายบุญยงค์       ออนสา           ครู                                        การศึกษา

          4        นายปรีชา          อุตพรหม         สร้างบ้าน                             เศรษฐกิจ

          5        นางบานเย็น      นามโชติ ตัดเย็บเสื้อผ้า                               เศรษฐกิจ

          6        นายสมบูรณ์      จำแน่             ซ่อมรถ                                  เศรษฐกิจ

          7        นายก๋วน           อุทชา             สีสะล้อ                                   วัฒนธรรม

          8        นางวิจิตร         บุญเทพ           เสริมสวย                                เศรษฐกิจ

          9        นายทอง          บุญเทพ           ข้าวจ้ำ                                    วัฒนธรรม

          10      นางดวงกมล      อุตพรหม         ค้าขาย                                  เศรษฐกิจ

          11      นายศรีนวล       บุญเทพ           มัคฑายก,สืบชะตา                 วัฒนธรรม

          12      นายคำตาน       บุญเทพ           หมอยาเมือง                          สุขภาพ

          13      นายสวัสดิ์        หมื่นชัยยะ        หมอเป่ารักษาโรค                  สุขภาพ

          14      นายเป็ง           บุญเทพ           จักสาน                                    เศรษฐกิจ

          15      นายทอง                   บุญเทพ           ตีเหล็ก                           เศรษฐกิจ

          16      นายแก้ว                   บุญเทพ           นายฝาย                         เศรษฐกิจ

กลุ่ม / ทุนสถาบัน

         ลำดับ        ชื่อสถาบัน                      เป้าหมาย                                                 ด้าน

          1        SML                        ช่วยเหลือด้านการเงิน                             เศรษฐกิจ

          2        กลุ่มเงินล้าน               ช่วยเหลือด้านการเงิน                           เศรษฐกิจ

          3        กลุ่มศุภนิมิต                ช่วยเหลือด้านการศึกษา                      เศรษฐกิจ

          4        กลุ่มแม่บ้าน                ช่วยเหลืองานสังคม                              สังคม

          5        กลุ่ม อ....              ช่วยรักษาความสงบ                             สังคม

          6        กลุ่ม อ...                ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข                     สาธารณสุข

          7        กลุ่มฉางข้าว               ช่วยเหลือด้านบริโภค                            สังคม

          8        กลุ่มผู้สูงอายุ               ถ่ายทอดวัฒนธรรม                               วัฒนธรรม

          9        กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์   ช่วยเหลือเรื่องเงินในงานศพ           สังคม

          10      กลุ่มออมทรัพย์             ช่วยเหลือด้านการเงิน                          เศรษฐกิจ

          11      ศูนย์เด็กเล็ก                การเรียน                                                 การเรียน

          12      โรงเรียน                    การเรียน                                                   การเรียน

          13      วัด                          ศูนย์รวมจิตใจ                                              ศาสนา

          14      ศูนย์ สสมช.                ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข                      สาธารณสุข

          15      กลุ่มผู้ใช้น้ำ                 ช่วยเหลือน้ำในการอุปโภค บริโภค         สังคม

          16      กลุ่มหน่อไม้อัด             ช่วยเหลือด้านการเงิน                           เศรษฐกิจ

          17      กลุ่มเยาวชน               ช่วยเหลืองานสังคม                                 สังคม

          18      กลุ่ม กขคจ.                ช่วยเหลือด้านการเงิน                              เศรษฐกิจ

          19      กลุ่มกองทุนยา             ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข                     สาธารณสุข

          ภูมิปัญญา / ทุนภูมิปัญญา

         ลำดับ       ชื่อภูมิปัญญา                          เป้าหมาย                        ด้าน

          1        บายศรีสู่ขวัญ                        ให้อยู่ดีมีสุข                            วัฒนธรรม

          2        คาถาเป่าตาเป็นกุ้งยิง            ให้หายจากอาการเจ็บ            สุขภาพ

          3        สงกรานต์(รดน้ำดำหัว)           ขอขมาพ่ออุ้ยแม่อุ้ย              วัฒนธรรม

          4        เลี้ยงผีชาวบ้าน                      ให้อยู่ดีมีสุข                           วัฒนธรรม

          5        เลี้ยงผีหม้อนึ่ง                        ถามเรื่องที่อยากรู้                  วัฒนธรรม

          6        คาถาปั้นขอน                         ขอให้มีโชคลาภ                     วัฒนธรรม

          7        หมอยาสมุนไพร                     รักษาโรคต่างๆ                      สุขภาพ

          8        อาจารย์วัด                             บูชาพระ                                 ศาสนา

          9        คาถาเป่าแก้พิษงู                   ให้หายจากอาการเจ็บ            สุขภาพ

มีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ

          ลำดับ   ชื่อทรัพยากร              เป้าหมาย                           ด้าน

1        ฝายวังจันทร์                  ที่ท่องเที่ยว                               การท่องเที่ยว

          2        ดงร่มเย็น                      เป็นที่เคารพนับถือ                     สังคม

          3        อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง     ใช้ในการเกษตร                        การเกษตร       

4        วังมัจฉา                         อนุรักษ์สัตว์น้ำ                          ท่องเที่ยว        

5        น้ำคาง                           อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ                        สัตว์ป่า

          6        ป่าชุมชน                      รักษาป่าไม้                                สัตว์ป่า

          7        ฝายแม้วห้วยเกี๋ยง       กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร            การเกษตร       

8        ประปาหมู่บ้าน             น้ำในการอุปโภค บริโภค             สังคม            

          สาธารณประโยชน์ในชุมชน

          สะพานในหมู่บ้าน                                      1        แห่ง

          ฝายน้ำล้นในพื้นที่การเกษตร                     2        แห่ง

          ประปาในหมู่บ้าน                                       1        แห่ง

          บ่อน้ำบาดาล                                             2        บ่อ

          แหล่งน้ำธรรมชาติ                                     3        สาย

          ลำเหมือง                                                  2        สาย

          ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน                            7        สาย

          ถนนลูกรังดิน                                             3        สาย

          ไฟกิ่งในหมู่บ้าน                                        4        แห่ง

          ตู้โทรศัพท์องค์การ                                    2        ตู้

          ที่อ่านหนังสือพิมพ์                                    1        แห่ง

สถานการณ์ที่คาดว่าจะมากระทบต่อการพัฒนาของชุมชน

ในด้านดี

                   การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ส่งผลให้ชาวบ้านมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาของชุมชนและมีความสามัคคีกันดี

          ในด้านไม่ดี

                   เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายในครัวเรือนไม่เพียงพอ

                   ปัญหาเรื่องของการแย่งน้ำ

                   ด้านวัฒนธรรม ชีวิตการกิน การอยู่  เปลี่ยนไป

          จุดเด่นของหมู่บ้าน

                   บ้านนาอ้อม  ตั้งอยู่บนเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  มีทางหลวงแผ่นดินสาย  1188  ผ่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ   ฝายวังจันทร์  เป็นฝายที่กั้นแม่น้ำควร ในช่วงเดือนเมษายน ในช่วงสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมาก และอีกที่หนึ่งก็ คือ  วังมัจฉา  เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด       
ตามธรรมชาติ  อยู่ในเขตวัดนาอ้อม 

infologo5

footer3