Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นำแปง

บ้านน้ำเเป้ง   หมู่  2  ต.ขุนควร  อ.ปง  จ.พะเยา  ในอดีตมีการปกครองเป็นแบบพี่แบบน้อง   ผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้นำในชุมชนจะต้องเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนจะต้องเป็นคนที่มีบารมีสูง   มีกินมีใช้มีความรู้และมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีศีลธรรมสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลคนในชุมชนได้  เป็นผู้ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้ เพื่อที่จะให้คนในชุมชนประพฤติปฏิบัติตามได้การพัฒนาสมัยก่อนทุกคนร่วมไม้ร่วมมือ ช่วยกันคิดช่วยกันทำแบ่งสันปันส่วนซึ่งกันและกัน   มีการลงแขกหว่านกล้าดำนาปลูกข้าว  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   มีความเคารพในกฎ  กติกา    ของชุมชน  มีการนำเรื่องผีปู่  ย่า  ตา  ทวด มาเป็นเครื่องร้อยรักบุคคลในชุมชนเอไว้ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี   การทำมาหากินเป็นการทำมาหากินแบบยังชีพ  ทำกินทำใช้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง    หากมีมากเหลือกินเหลือใช้ก็จะทำการแลกเปลี่ยนภายในชุมชนเอาไว้  เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหากมีมากเหลือกินเหลือใช้ก็จะทำการแลกเปลี่ยนภายในชุมชนหรือหมู่บ้านใกล้เคียง  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ดินดำน้ำชุ่ม  ป่าเขียว  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว  เข้าเห็ด       ตกเบ็ดได้กินปลา ไปมาหาสู่อยู่กินสบาย ยามใดได้ป่วยก็มียาสมุนไพรช่วยรักษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย  ถ่ายทอดสู่ลูกหลาน เมื่อถึงการณ์ปี๋ใหม่  ใกล้วันรอคอยพี่น้องน้อยใหญ่ได้รดน้ำดำหัว  พ่อ  แม่ ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ผู้เฒ่าผู้แก่  ผู้หลักผู้ใหญ่ นึกได้ใส่ใจในบุญคุณ  เกื้อหนุนค้ำชู บูชาคุณบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ  ประดับประดา  เสื้อผ้าอาภรณ์  นอบน้อมพร้อมเพรียง  เรียบเรียงกล่าวขานแสนสุขสำราญหาค่ามิได้   

การปกครองหมู่บ้าน

1. ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำแป้ง

นายพงษ์สวัสดิ์ สมคิด

ธุรกิจหมู่บ้าน

          ธุรกิจขนาดใหญ่                                 ไม่มี

                โรงสีข้าวขนาดเล็ก                                              จำนวน  1  ครัวเรือน

                ร้านซ่อมรถเครื่อง  รถไถ่เดินตาม                            จำนวน  1  ครัวเรือน

                ร้านขายของชำ                                                   จำนวน  5  ครัวเรือน

                ร้านตัดเย็บผ้า                                                     จำนวน  1  ครัวเรือน

สภาพสังคม

                 ผู้นำเป็นคนมีบารมี  มีความเป็นญาติมิตร  ช่วยเหลือเกื้อกูล  มีน้ำใจงดงาม  เปี่ยมด้วยความรักและไมตรี  ผู้ความวัฒนธรรมของชุมชนร่วมกันสร้างด้วยความสมัครใจ  วิถีแห่งหมู่บ้านเกิดจากผู้คนในหมู่บ้าน  ได้ร่วมกันบ่มเพาะจนหยั่งรากลึกเป็นเสาหลักของชุมชนที่มั่นคง มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่งดงาม  แอบแฝงไปด้วยภูมิปัญญาของคนในชุมชน  มีความเชื่อที่เต็มไปด้วยกลอุบายที่ทำให้ทุกคนมีความรักต่อกัน  และ    เอื้อต่อธรรมชาติ  ทำให้อยู่ดีมีสุข

­ด้านศาสนาและการศึกษา

         วัดเป็นจุดศูนย์รวมศูนย์รวมทางจิตใจเป็นที่อบรมสั่งสอนเป็นแหล่งเรียนรู้  อดีตผู้ที่อยากจะมีการศึกษา  โดยเฉพาะผู้ชายจะต้องบวชเรียน จึงจะได้เรียนหนังสือทั้งทางโลกและทางธรรม  ผู้นำในสมัยต้นๆ  ส่วนมากจะได้เป็นผู้ที่บวชเรียนมาแล้ว

                                มีที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน                                   จำนวน  1  แห่ง

                                สถาบันการศึกษา                                                 จำนวน  1  แห่ง

                                สาธารณสุข  มีศูนย์  อสม.                                      จำนวน  1  แห่ง

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

                    มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอ  จำนวน  2  สาย  จุน – เชียงคำ  ทางหลวงแผ่นดิน  1  สาย  ซอยในหมู่บ้าน 6 ซอย

­การโทรคมนาคม

- สถานีโทรคมนาคม             1     แท่ง

- โทรศัพท์ในบ้าน               35   หลังคา

- โทรศัพท์มือถือ                 80   เครื่อง

การไพฟ้า

- มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- บ่อน้ำตื้น                8      บ่อ

- บ่อน้ำบาดาล          5      บ่อ

- สระน้ำ                   20    บ่อ

ศักยภาพในหมู่บ้าน

มีผู้นำทางการ

              กำนันตำบลขุนควร  นายพงษ์สวัสดิ์ สมคิด

มีกลุ่ม/แกนนำที่แต่งตั้ง  ( จากประชาชน )

                                กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน                      สมาชิก  148    คน

                                กลุ่มฌาปนกิจศพ                             สมาชิก  80  คน

                                กลุ่มแม่บ้าน                                    สมาชิก  80  คน

                                กลุ่มยุ่งฉาง                                     สมาชิก  70  คน

                                กลุ่มผู้สูงอายุ                                  สมาชิก  72  คน

                                กลุ่มเกตษรกร (ปุ๋ยนา )                     สมาชิก  80  คน

                                กลุ่มประปาหมู่บ้าน                           สมาชิก  80  คน

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวในชุมชน

เฉลี่ยต่อปีประมาณ   35,000  บาท / ปี / ครัวเรือน

สาธารณประโยชน์ในชุมชน

สะพานในหมู่บ้าน                                              มีจำนวน  1  แห่ง

ประปาในหมู่บ้าน                                               มีจำนวน  1  แห่ง

บ่อน้ำบาดาล                                                    มีจำนวน  5  แห่ง

บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้าน                                            มีจำนวน  10  แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ                                             มีจำนวน  5  แห่ง

ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน                                      มีจำนวน  5  สาย

ถนนลุกรังดิน                                                    มีจำนวน  14  สาย

ไฟกิ่งในหมู่บ้าน                                                มีจำนวน  5  แห่ง

ตู้โทรศัพท์องค์การ                                            มีจำนวน  1  แห่ง

ยุ้งฉาง                                                            มีจำนวน  1  ยุ้ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์                                             มีจำนวน  1  แห่ง               

สถานการณ์ที่คาดว่าจะมากระทบต่อการพัฒนาของชุมชน

      ในด้านดี

          การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ส่งผลให้ชาวบ้านมีโอกาสกำหนดแนวทางการพัฒนาของตนเอง  เปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมโครงการต่างๆ ทำให้ครอบครัว  ชุมชนเข้มแข็งและเกิดสันติสุข

การเมืองท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น สนับสนุนชุมชนมากขึ้นส่งผลในการตอบสนองความต้องการของชุมชนมากขึ้น

          

      ในด้านไม่ดี

     ด้านวัฒนธรรมอ่อนแอ  คือ  วิถีชีวิตการกิน  การอยู่  เปลี่ยนไป

ด้านปัญญาอ่อนแอ      คือ  การคิดค้นความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงเปลี่ยนไป

ด้านระบบเศรษฐกิจอ่อนแอ  คือ  เป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพิงและพึ่งพาถูกยุยงส่งเสริม

ด้านระบบรัฐอ่อนแอ  คือ  ไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของชุมชน

ด้านสังคมอ่อนแอ  คือ  ขาดการเกื้อกูล  ขาดการปฏิสัมพันธ์  ระบบกฎเกณฑ์และภูมิปัญญาถูกว่า ไม่ทันสมัย

สรุปเวทีความเข้าใจการจัดทำแผนที่ทุนทางสังคมบ้านน้ำแป้ง

กลุ่มที่  1  เรื่องทุนคน  /  ทุนมนุษย์

ลำดับ ชื่อ                   สกุล       ความสามารถ                           ด้าน

1 นายหวั่น               สมคิด          สร้างบ้าน                              เศรษฐกิจ / อาชีพ

2นายปั๋น                  สมคิด         จักรสาน                                เศรษฐกิจ / อาชีพ

3นายจันทร์เป็ง       แนบเนียน       หมอยาสมุนไพร                     สุขภาพ

4นายรัตน์                สมคิด          หมอเลี้ยงผี                            วัฒนธรรม

5นายแสง               บุญมา          หมอพื้นบ้าน                           สุขภาพ

6นายกลิ้ง               สมคิด           จักรสาน                                เศรษฐกิจ  /  อาชีพ

7นายคำ                 ตามล           ตัดผม                                   เศรษฐกิจ  /  อาชีพ

8นายศรีวรรณ         ลาบุตรดี        จ๊อย,ซอ                                วัฒนธรรม

9นายพยับ             ชำนาญ          ต้มเหล้าเสรี                           เศรษฐกิจ  /  อาชีพ

10นายพล              วงศ์แก้ว         สีสล้อ  ซึง                             วัฒนธรรม

11นางคำมี             ขันเขียว          ซอ                                      วัฒนธรรม

12 นายปุ้ม             กันทะเนตร      สปร.                                    วัฒนธรรม

13นายทา              ช่างแต่ง         หมอเมือง                              วัฒนธรรม

14นายถา              โคมแก้ว         หมอพื้นบ้าน                           สุขภาพ

15นางมูล              คำมาปัน        เย็บผ้า                                   เศรษฐกิจ  /  อาชีพ

  กลุ่มที่   2  ทุนสถาบัน

ลำดับ         ชื่อสถาบัน                         เป้าหมาย                       ด้าน

1.        ออมทรัพย์เพื่อการผลิต         ช่วยเหลือทุนทางการเกษตร      เศรษฐกิจ

2.        อ.ส.ม                               ช่วยเหลืองานสังคม                  สาธารณสุข

3.        กลุ่มแม่บ้าน                       ช่วยเหลืองานสังคม                  สังคม

4.        กองทุนเงินล้าน                  ช่วยเหลือด้านการเงิน               เศรษฐกิจ

5.        ออมทรัพย์ศุภนิมิต              ช่วยเหลือด้านการเงิน               เศรษฐกิจ

6.        กลุ่มผู้สูงอายุ                     ถ่ายทอดทางภูมิปัญญา            วัฒนธรรม

7.        กลุ่มเยาวชน                       ช่วยเหลืองานสังคม                 สังคม

8.       กองทุน ก ข ค จ                  ช่วยเหลือด้านการเงิน               เศรษฐกิจ

9.       กลุ่มประสิทธิภาพพืชไร่         ช่วยเหลือด้านทุนทางการเกษตร เศรษฐกิจ

10.     กลุ่มหน่อไม้อัดปีบ                หารายได้เสริม                         เศรษฐกิจ

11.      กลุ่ม อปพร.                        ช่วยเหลือด้านสังคม                  สังคม

12.     กลุ่มเลี้ยงไก่  แม่บ้าน            ช่วยเหลือด้านการเงิน  รายได้เสริม เศรษฐกิจ

กลุ่มที่  3  ทุนภูมิปัญญา

ลำดับ           ชื่อภูมิปัญญา                 เป้าหมาย                         ด้าน

1                      จักรสาน                  ไว้ใช้ – ขาย                  เศรษฐกิจ / อาชีพ

2                      คาถาเป่ามะเร็ง         เพื่อให้หายโรค              สุขภาพ

3                     หมอยาเมือง             รักษาโรค                     สุขภาพ

4                     บายสีสู่ขวัญ             อยู่ดีมีสุข                      วัฒนธรรม

5                     ข้าวจ้ำ                    ถามเรื่องที่อยากรู้           วัฒนธรรม

6                     จ๊อย  -  ซอ             ความสนุกสนาน             วัฒนธรรม

7                     ตีมีด – ตีเหล็ก         ไว้ใช้  -  ขาย                 เศรษฐกิจ  /  อาชีพ

8                     ทำอาหารพื้นบ้าน     งานบริการสังคม             เศรษฐกิจ  /  อาชีพ

9                     รดน้ำดำหัวเฒ่า        ขอขมาและรับพรจากผู้เฒ่าวัฒนธรรม

10                   หมอเมือง  -  หมอผี  ถามเรื่องที่อยากรู้           วัฒนธรรม

11                    สร้างบ้าน                งานบริการ                     เศรษฐกิจ  /  อาชีพ

12                   ตัดผม                     งานบริการ                    เศรษฐกิจ  /  อาชีพ

13                   ต้มเหล้า                  ไว้ขาย                         เศรษฐกิจ  /  อาชีพ

14                  เย็บผ้า                      งานบริการ                   เศรษฐกิจ  /  อาชีพ

กลุ่มที่  4  ทุนทรัพยากรธรรมชาติ                                                  

ลำดับ     ชื่อทรัพยากร                     ป้าหมาย             ด้าน

1           แม่น้ำปุก                     เป็นแหล่งน้ำใช้          การเกษตร

2          วังปลา                        อนุรักษ์สัตว์น้ำ            การท่องเที่ยว

3          ม่อนตะคิว  ( ป่าชุมชน  ) แหล่งอาหาร  อนุรักษ์  สัตว์ป่า

4          ม่อนกู่                         แหล่งอาหาร               สัตว์ป่า

5          ห้วยน้ำแป้ง                  เป็นแหล่งน้ำใช้           การเกษตร

6          สระห้วยปู่ตา                 เป็นแหล่งน้ำใช้          การเกษตร

7         ห้วยปู่ป้อ                      เป็นแหล่งน้ำใช้           การเกษตร

8         ห้วยหนานก๋า                เป็นแหล่งน้ำใช้           การเกษตร

9         ห้วยป่าซาง                   เป็นแหล่งน้ำใช้          การเกษตร

10       ห้วยปู่พรม                    เป็นแห่ลงน้ำใช้           การเกษตร

11       ห้วยอีเก้ง                      เป็นแหล่งน้ำใช้           การเกษตร

12      ห้วยน้อยปัญญา              เป็นแห่ลงน้ำใช้  /  อาหาร  การเกษตร

13      ห้วยป่าหวาย                  เป็นแหล่งน้ำใช้            การเกษตร

14      ห้วยจำตาง                    เป็นแห่ลงน้ำใช้  /  อาหาร  การเกษตร

infologo5

footer3