Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

Display # 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2 (ต่อสำนักชี) บ้านสันกลาง หมู่ที่ 12 18 December 2021 177
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 2 เชื่อม ซอย 3 บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 29 October 2021 208
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย 8 เชื่อม ซอย 10 บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 29 October 2021 212
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย1 เชื่อม ซอย2 (ซอย1ข้างซ้าย) บ้านขุนกำลัง หมู่ที่ 4 17 February 2021 471
โครงการก่อสร้างเมรุ(ฌาปนสถาน)บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 16 July 2020 624
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ,4 ,9 บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 15 May 2020 796
ถนนคสล.ซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านแสงไทร 29 November 2019 772
ถนนคสล.ซอย 2 หมู่ที่ 12 (ทางขึ้นสำนักชี) 29 November 2019 908
ผู้ชนะการประกวดราคา ถนนคสล.บ้านผาตั้ง หมู่ที่6 05 July 2019 1110
ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 01 July 2019 1177
ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำหมู่ 8 11 April 2019 1470
ผู้ชนะเสนอราคาถนน คสล.ทางเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 3 11 February 2019 1315
ผู้ชนะคสล.ซ2เชื่อมซ6บ้านน้ำปุก 11 February 2019 1073
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค 05 February 2019 1433
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค 28 December 2018 1479
ประกาศผล คสล.ซอยเข้าถ้ำผาตั้ง บ้านผาต้้ง 30 October 2018 1333
ประกาศผล คสล.ซอยป่าสุสาน บ้านผาต้้ง 30 October 2018 1659
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ดีเซล 06 September 2018 1534
ผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งไฟฟ้าฯ สายสบเกี๋ยง-สบขาม 06 July 2018 3024
ผู้ชนะการเสนอราคา รางระบายน้ำ คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 9 05 July 2018 2622
ผู้ชนะการเสนอราคา รางระบายน้ำ คสล. ซ.2 หมู่ที่ 9 05 July 2018 3035
ผลการเปิดซองสอบราคา คสล.หมู่11 26 April 2017 2696
ผลการเปิดซองสอบราคา คสล.หมู่9 26 April 2017 3199
ผลการเปิดซองสอบราคา คสล.หมู่5 26 April 2017 2583
ผลการเปิดซองสอบราคา คสล.หมู่3 26 April 2017 3058

infologo5

footer3