หน้าหลัก

แสดง # 
คก.คสล.ทางเข้าป่าสุสาน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 เขียนโดย Super User 73
โครงการคสล.ทางไปถ้ำผาตั้ง หมู่ที่ 6 เขียนโดย Super User 72
โครงการก่อสร้างศาลาพักศพ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 เขียนโดย Super User 285
ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู 4 บ้านแสงไทร หมู่ที่9 เขียนโดย Super User 231
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซ.2 บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 เขียนโดย Super User 244
ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ซอย 1 บ้านขุนกำลัง หมู่ที่4 เขียนโดย Super User 223
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายห้วยก๋าว บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 เขียนโดย Super User 224
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 เขียนโดย Super User 225
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายบ้านสบเกี๋ยง-สบขาม เขียนโดย Super User 241
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าสุสานบ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 เขียนโดย Super User 216
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปถ้ำผาตั้ง หมู่ที่ 6 เขียนโดย Super User 215
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบเกี๋ยง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Super User 337
ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำริน เขียนโดย Super User 384
ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล. สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ เขียนโดย Super User 647
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เขียนโดย Super User 452
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านสันกลางหมู่ 12 ซอย4 เขียนโดย Super User 538
กำหนดราคา ถนน คสล.บ้านน้ำปุกซอย5 เขียนโดย Super User 607
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านผาตั้ง หมู่ที่6 เขียนโดย Super User 596
กำหนดราคา ถนนคสล.พลับพลาทรงงาน ศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูงฯ เขียนโดย Super User 546
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านสบขามหมู่ที่8 เขียนโดย Super User 572
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านน้ำริน หมู่ที่ 10 เขียนโดย Super User 544
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านสันกลางหมู่ที่ 12 ซอย5 เขียนโดย Super User 496
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านน้ำแป้งหมู่ 2 เขียนโดย Super User 568
ประกาศราคากลาง เขียนโดย Super User 677

footer3