Get Adobe Flash player

ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Forward eAuction

 

การเปิดเผยราคากลาง            ประกาศประมูลซื้อรถยนต์ฯ            ประกาศราคากลาง          

      Download                           Download                         Download              

 

   เอกสารแนบท้าย           เอกสารประมูลซื้อ

 Download               Download  

FRONT2