Get Adobe Flash player

สอบราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน  จำนวน  1  คัน

พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย

 

                                          1. คุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน

                                          2. ประกาศราคากลาง

                                          3. ประกาศสอบราคา

                                          4. เอกสารสอบราคา

   

FRONT2