Get Adobe Flash player

สถานที่ท่องเที่ยว

Travel

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

dla logo2

e laas

planele

info

sso

rd

phayao local

banner9

GIS

ดาวนโหลด

panich

สอบราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน  จำนวน  1  คัน

พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย

 

                                          1. คุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน

                                          2. ประกาศราคากลาง

                                          3. ประกาศสอบราคา

                                          4. เอกสารสอบราคา

   

footer2