Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แบบแสดงผลการดำเนินงาน 1/2561 30 มกราคม 2561 36
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบเกี๋ยง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 12 ธันวาคม 2560 61
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 22 สิงหาคม 2560 140
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 27 กรกฎาคม 2560 316
ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำริน 26 กรกฎาคม 2560 113
ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล. สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ 26 กรกฎาคม 2560 147
ผลการเปิดซองสอบราคา คสล.หมู่11 26 เมษายน 2560 141
ผลการเปิดซองสอบราคา คสล.หมู่9 26 เมษายน 2560 136
ผลการเปิดซองสอบราคา คสล.หมู่5 26 เมษายน 2560 131
ผลการเปิดซองสอบราคา คสล.หมู่3 26 เมษายน 2560 128
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมซอย 3-4 บ้านแสงไทร 05 เมษายน 2560 158
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอ้อม (ซอย 16) 05 เมษายน 2560 149
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ้อม(ซอย 7) 05 เมษายน 2560 140
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สารภี 05 เมษายน 2560 151
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเกี๋ยง 05 เมษายน 2560 147
สอบราคาซื้อท่อ PVC มอก.17-2532 บ้านน้ำปุก 05 เมษายน 2560 138
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 17 กุมภาพันธ์ 2560 170
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านสันกลางหมู่ 12 ซอย4 05 ธันวาคม 2559 217
กำหนดราคา ถนน คสล.บ้านน้ำปุกซอย5 05 ธันวาคม 2559 251
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านผาตั้ง หมู่ที่6 05 ธันวาคม 2559 261
กำหนดราคา ถนนคสล.พลับพลาทรงงาน ศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูงฯ 05 ธันวาคม 2559 231
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านสบขามหมู่ที่8 05 ธันวาคม 2559 221
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านน้ำริน หมู่ที่ 10 05 ธันวาคม 2559 227
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านสันกลางหมู่ที่ 12 ซอย5 05 ธันวาคม 2559 208
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านน้ำแป้งหมู่ 2 05 ธันวาคม 2559 252
ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 10 สิงหาคม 2559 345
โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 10 สิงหาคม 2559 355
ประกาศราคากลาง 10 มิถุนายน 2559 353
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำปุก 26 พฤษภาคม 2559 324
ถนน คสล.บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 (ซอย 2) 18 กุมภาพันธ์ 2559 351
ถนน คสล. บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 (ซอยเชื่อม 1-2-3) 18 กุมภาพันธ์ 2559 287
ถนน คสล. บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 (ซอย 15 ,แยกซอย 15) 18 กุมภาพันธ์ 2559 320
ถนน คสล. บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 (ซอย 11) 18 กุมภาพันธ์ 2559 286
ถนน คสล. บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 (ซอย 9) 18 กุมภาพันธ์ 2559 275
ถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 (ซอย 9) 18 กุมภาพันธ์ 2559 336
ถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 (ซอย 5) 18 กุมภาพันธ์ 2559 315
ถนน คสล. บ้านน้าแป้ง หมู่ที่ 2 (ซอยป่าสุสาน) 18 กุมภาพันธ์ 2559 316
ถนน คสล. บ้านน้าแป้ง หมู่ที่ 2 (ซอย 6) 18 กุมภาพันธ์ 2559 345
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง 05 มกราคม 2559 400
ประกาศผลสอบราคา CCTV 17 กันยายน 2558 2156
ติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV) 04 กันยายน 2558 3996
ท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำเหมืองน้ำปุก หมู่ที่ 1 29 กรกฎาคม 2558 2536
ถนน คสล. เชื่อมบ้านสบขาม หมู่ที่ 8 – บ้านน้ำริน หมู่ที่ 10 29 กรกฎาคม 2558 2814
ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบขาม 29 กรกฎาคม 2558 3735
ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกำลัง 29 กรกฎาคม 2558 2804
ก่อสร้างหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่สารภี 05 มิถุนายน 2558 3048
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาริน หมู่ที่ 10 05 มิถุนายน 2558 2594
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านขุนกาลัง หมู่ที่ 4 05 มิถุนายน 2558 30656
ก่อสร้างศาลาประกอบพิธีงานศพ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 05 มิถุนายน 2558 2797
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสบเกี๋ยง หมู่ที่ 3 05 มิถุนายน 2558 2138
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 22 พฤษภาคม 2558 28805
ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตรูปตัววี บ้านสบเกี๋ยง 22 พฤษภาคม 2558 922
ขยายคลองส่งนารูปตัวยู บ้านสบเกี๋ยง 22 พฤษภาคม 2558 1519
ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 22 พฤษภาคม 2558 1103
ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 22 พฤษภาคม 2558 27292
ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรกรรม 22 พฤษภาคม 2558 27686
โครงการขยายผิวถนน บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 22 พฤษภาคม 2558 27545
โครงการก่อสร้างหอประชุม 22 พฤษภาคม 2558 56683

footer