Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แบบแสดงผลการดำเนินงาน 1/2561 30 มกราคม 2561 83
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบเกี๋ยง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 12 ธันวาคม 2560 102
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 22 สิงหาคม 2560 183
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 27 กรกฎาคม 2560 447
ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำริน 26 กรกฎาคม 2560 158
ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคสล. สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ 26 กรกฎาคม 2560 223
ผลการเปิดซองสอบราคา คสล.หมู่11 26 เมษายน 2560 185
ผลการเปิดซองสอบราคา คสล.หมู่9 26 เมษายน 2560 179
ผลการเปิดซองสอบราคา คสล.หมู่5 26 เมษายน 2560 181
ผลการเปิดซองสอบราคา คสล.หมู่3 26 เมษายน 2560 178
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมซอย 3-4 บ้านแสงไทร 05 เมษายน 2560 214
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอ้อม (ซอย 16) 05 เมษายน 2560 200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ้อม(ซอย 7) 05 เมษายน 2560 197
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สารภี 05 เมษายน 2560 207
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเกี๋ยง 05 เมษายน 2560 201
สอบราคาซื้อท่อ PVC มอก.17-2532 บ้านน้ำปุก 05 เมษายน 2560 189
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 17 กุมภาพันธ์ 2560 216
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านสันกลางหมู่ 12 ซอย4 05 ธันวาคม 2559 273
กำหนดราคา ถนน คสล.บ้านน้ำปุกซอย5 05 ธันวาคม 2559 314
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านผาตั้ง หมู่ที่6 05 ธันวาคม 2559 310
กำหนดราคา ถนนคสล.พลับพลาทรงงาน ศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูงฯ 05 ธันวาคม 2559 282
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านสบขามหมู่ที่8 05 ธันวาคม 2559 281
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านน้ำริน หมู่ที่ 10 05 ธันวาคม 2559 266
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านสันกลางหมู่ที่ 12 ซอย5 05 ธันวาคม 2559 248
กำหนดราคา ถนนคสล.บ้านน้ำแป้งหมู่ 2 05 ธันวาคม 2559 302
ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 10 สิงหาคม 2559 414
โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 10 สิงหาคม 2559 421
ประกาศราคากลาง 10 มิถุนายน 2559 411
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำปุก 26 พฤษภาคม 2559 370
ถนน คสล.บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 (ซอย 2) 18 กุมภาพันธ์ 2559 403
ถนน คสล. บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 (ซอยเชื่อม 1-2-3) 18 กุมภาพันธ์ 2559 324
ถนน คสล. บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 (ซอย 15 ,แยกซอย 15) 18 กุมภาพันธ์ 2559 367
ถนน คสล. บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 (ซอย 11) 18 กุมภาพันธ์ 2559 328
ถนน คสล. บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 (ซอย 9) 18 กุมภาพันธ์ 2559 306
ถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 (ซอย 9) 18 กุมภาพันธ์ 2559 383
ถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 (ซอย 5) 18 กุมภาพันธ์ 2559 344
ถนน คสล. บ้านน้าแป้ง หมู่ที่ 2 (ซอยป่าสุสาน) 18 กุมภาพันธ์ 2559 359
ถนน คสล. บ้านน้าแป้ง หมู่ที่ 2 (ซอย 6) 18 กุมภาพันธ์ 2559 389
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง 05 มกราคม 2559 463
ประกาศผลสอบราคา CCTV 17 กันยายน 2558 2222
ติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV) 04 กันยายน 2558 4199
ท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำเหมืองน้ำปุก หมู่ที่ 1 29 กรกฎาคม 2558 2575
ถนน คสล. เชื่อมบ้านสบขาม หมู่ที่ 8 – บ้านน้ำริน หมู่ที่ 10 29 กรกฎาคม 2558 2861
ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบขาม 29 กรกฎาคม 2558 3890
ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนกำลัง 29 กรกฎาคม 2558 2858
ก่อสร้างหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่สารภี 05 มิถุนายน 2558 3117
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาริน หมู่ที่ 10 05 มิถุนายน 2558 2647
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านขุนกาลัง หมู่ที่ 4 05 มิถุนายน 2558 30719
ก่อสร้างศาลาประกอบพิธีงานศพ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 05 มิถุนายน 2558 2872
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสบเกี๋ยง หมู่ที่ 3 05 มิถุนายน 2558 2218
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 22 พฤษภาคม 2558 28868
ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตรูปตัววี บ้านสบเกี๋ยง 22 พฤษภาคม 2558 982
ขยายคลองส่งนารูปตัวยู บ้านสบเกี๋ยง 22 พฤษภาคม 2558 1586
ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 22 พฤษภาคม 2558 1177
ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 22 พฤษภาคม 2558 27368
ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรกรรม 22 พฤษภาคม 2558 27735
โครงการขยายผิวถนน บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 22 พฤษภาคม 2558 27606
โครงการก่อสร้างหอประชุม 22 พฤษภาคม 2558 56798

footer