Get Adobe Flash player

สถานที่ท่องเที่ยว

Travel

Slide1

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร

ความเป็นมา ตำบลขุนควรเดิมขึ้นอยู่ในเขตการปรกครองของตำบลควร ได้แยกตัวออกมาจากตำบลควร เมื่อปี พ.ศ.2534 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2539 มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ จำนวน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ำปุก บ้านน้ำแป้ง บ้านสบเกี๋ยง บ้านขุนกำลัง บ้านนาอ้อม บ้านผาตั้ง บ้านสันติสุข บ้านสบขาม บ้านแสงไทร บ้านน้ำริน บ้านใหม่สารภี และบ้านสันกลาง

ลักษณะที่ตั้ง ตำบลขุนควรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอปง ห่างจากอำเภอปงประมาณ18 กิโลเมตร (วัดจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1188)

ทิศเหนือ จดกับตำบลงิม

ทิศใต้ จดกับตำบลปงและจังหวัดน่าน

ทิศตำวันตก จดกับตำบลควร

ทิศตะวันออก จดกับตำบลผาช้างน้อยและจังหวัดน่านพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน จำนวน 4 สาย คือ น้ำควร  น้ำปุก น้ำสาวและน้ำแป้ง มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ ดอยผาช้างผาจิ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง น้ำตกรัชดา อยู่ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านสันติสุข ถ้ำผาตั้ง อยู่ในพื้นที่หมู่ 6
 บ้านผาตั้ง และถ้ำนางแปลง ถ้ำบ้านดอกบัว อยู่ในพื้นที่หมู่
1 บ้านน้ำปุก  ประชากร ในพื้นที่มีประชาชนทั้งที่เป็นคนพื้นราบและชนเผ่าม้ง (ชนเผ่าม้ง จะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสันติสุข บ้านแสงไทร และบ้านขุนกำลัง)

คำขวัญตำบลขุนควร

รักษ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง กล่าวขานต้นน้ำยม       เที่ยวน่าชมดอยผาจิ
ศักดิ์สิทธิ์วัดเค้าราชสัณฐาน

โจษขานถ้ำผาตั้ง       ชื่อเสียงดังวังมัจฉา

footer2